College Montfoort laat slechte erfenis na


Het lukt dit college niet om na 4 jaar een sluitende begroting aan te bieden: een slechte erfenis.

Dit bericht is gepubliceerd op: 07-11-2017

Het college van de gemeente Montfoort bood een begroting aan met een tekort van maar liefts € 351.930,- Omdat er geen enkele financiële ruimte is voor nieuw beleid doet dit college - dat op zijn laaste benen loopt - daarom geen enkel voorstel. Tijdens de algemene beschouwingen constateerde de VVD dat college en coalitiepartijen een slechte erfenis nalaten. De coalitiepartijen CDA, CU, PAK en D66 bleken tijdens de vergadering geen probleem te hebben met de negatieve financiële cijfers.

De financiële situatie is zorgwekkend, zo stelde VVD-fractievoorzitter Ria Driesse tijdens de algemene beschouwingen van 6 november. Nog geen jaar geleden werd door het college beloofd dat 2018 een positief resultaat zou opleveren van ruim € 460.000,-. Grote bezuinigingsronden waren achter de rug en Montfoort zou weer op de goede weg zijn. De ambtelijke samenwerking met IJsselstein levert echter niet het beoogde resultaat op en er moet zelfs geld bij. Driesse: 'Dat geld kan nu niet worden besteed aan beter onderhoud van het openbaar groen of aan een goed functionerende bibliotheekfunctie'.

Slechte erfenis

Het lukt dit college niet om na 4 jaar een sluitende begroting aan te bieden. Ria Driesse: 'Er is geen solide basis voor de komend jaren. 2018 sluit negatief en ook 2019 ziet er financieel slecht uit. Dit college laat een slechte erfenis achter voor haar opvolger.' 

De volledige bijdrage van de VVD bij de begroting 2018 is hieronder na te lezen.

Spreektekst Ria Driesse

Voorzitter, 

Laat ik deze beschouwingen beginnen met een bedankje richting de organisatie. Zij hebben onder turbulente omstandigheden hun werk moeten doen en ondanks dat, is het ook dit jaar weer gelukt om de begroting op tijd aan te bieden. Dank daarvoor.

Negatief begrotingssaldo

Dit is de laatste begroting in deze raadsperiode van het college van CDA, D66, PAK en CU. Maar het is bepaald niet een begroting om trots op te zijn. Wat is er gebeurd? De begroting van 2017 was nog reëel, ruim en sluitend. Ook meerjarig leek er geen vuiltje aan de lucht. Hoe legt u dit tekort dan uit aan de inwoners?

Het is veroorzaakt door de tekorten of zo u wilt de niet gehaalde doelstelling op UW Samenwerking, de te laag ingeschatte personeelskosten en geen goede financiële administratie. De begroting van UW Samenwerking is nu aangepast op de werkelijke situatie maar dit heeft dus grote gevolgen voor de begroting van de gemeente Montfoort. Na alle bezuinigingen van de afgelopen jaren, die overigens nog niet allemaal gerealiseerd zijn, is er nu dus weer een negatief begrotingssaldo.

Leges omhoog

Natuurlijk, de lokale belastingen zoals de OZB en de afvalstoffenheffing gaan maar beperkt omhoog. Haal het echter niet in je hoofd om te gaan bouwen of verbouwen want vanaf 2018 gaan de leges flink omhoog naar 3,2 % van de bouwsom en voor zover wij hebben begrepen zonder maximum. Dat roept wel de vraag op hoe gaat dat straks bij de nieuwbouw van het scholencomplex of de verbouwing van de brandweerkazerne? Of is dat een probleem voor een volgend college en nieuwe raad?

Geen ruimte voor nieuw beleid

Voor nieuw beleid is geen ruimte, want al in de Kadernota, die wij normaal in juni als uitgangspunt voor de begroting vaststellen, zijn praktisch alle voorstellen van de politieke partijen door het college om financiële reden afgewezen. Een farce dus zo’n kadernota, en zeker als het al eind september is en de begroting er in concept al ligt. Nieuw beleid laat het college graag over aan de nieuwe raad. Voorwaar een flinke uitdaging lijkt ons.

Geen solide basis

In tegenstelling tot het college zijn wij er dan ook helemaal niet van overtuigd dat deze begroting een solide basis is voor de komend jaren. 2018 sluit negatief en 2019 lijkt uitsluitend positief te worden omdat het scholencomplex dan nog niet gerealiseerd is. Alleen daarom kan er voor 2019 een voordeel van €300.000 worden ingeboekt. Ook de hoogte van de kosten voor UW samenwerking zijn zeer onzeker. Wij beoordelen de vooruitzichten dan ook niet erg positief en vinden daarom dat dit college een slechte erfenis achterlaat voor haar opvolger.

Verkiezingen

Voorzitter, laat 2018 geen verloren jaar worden. Wij rekenen erop dat de voetbalverenigingen de beschikking krijgen over nieuwe velden. En dat de plannen voor het nieuwe scholencomplex verder uitgewerkt worden. Dat er verder werk wordt gemaakt van de toegankelijkheid en begaanbaarheid van de binnenstad. Dat grote en kleine ergernissen van de inwoners zoals overlast van hondenpoep en slecht onderhoud van de buitenruimte voortvarend worden aangepakt. Dat er serieus gekeken gaat worden hoe de bibliotheekfunctie in Montfoort voor iedere inwoner gerealiseerd kan worden. Dat er werk wordt gemaakt van de woonvisie. Voorzitter ik kan de lijst nog veel langer maken  maar er moet, om uw eigen woorden te herhalen, iets over blijven voor een nieuwe raad. Na de verkiezingen in maart zal die er waarschijnlijk heel anders uitzien.

Voor een aantal van ons, waaronder ikzelf, zijn dit de laatste algemene beschouwingen, toch wel een raar gevoel.

Voorzitter, ik ben mijn zienswijze begonnen met een bedankje aan de organisatie, maar ook onze eigen griffie wil ik niet vergeten. Ook voor hen was het een turbulent jaar. Met veel elan en professionele inzet hebben zij ons ook het afgelopen jaar weer met raad en daad terzijde gestaan. Ook hier past een woord van dank.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief