Restauratie stadsmuur en ontvlechting UW Samenwerking


De stadsmuur wordt hersteld en het plan van aanpak ontvlechting van UW Samenwerking is aangenomen.

Dit bericht is gepubliceerd op: 03-07-2018

Gisteren vond de één na laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Het was de eerste raadsvergadering met een reguliere agenda van de raad in nieuwe samenstelling. In de twee voorgaande vergaderingen werd immers gesproken over het hoofdlijnenakkoord en de koers voor de gemeente Montfoort tot en met 2022. Onderwerpen op de agenda waren onder andere de digitalisering van de bouwdossiers, het herstel van de stadsmuur, de begroting van onze omgevingsdienst ODRU en het plan van aanpak voor de ontvlechting van de ambtelijke organisatie.

De VVD presenteert vanaf nu via deze website na de raadsvergadering de belangrijkste punten die de partij in de vergadering naar voren bracht. Op die manier worden onze standpunten inzichtelijk. U kunt altijd een raadslid benaderen bij aanvullende vragen over het onderwerp. Ook zijn de vergaderingen na te luisteren via de website van de gemeente.

Herstel stadsmuur

Doelstelling van het herstel is het in technische zin weer in een behoorlijke staat brengen van de stadsmuur. Wij steunen dat doel van harte. Met de restauratie gaat de stadsmuur weer 30-50 jaar mee. Dat is goed nieuws, want dan is dat in elk geval op orde op het moment dat Montfoort over 11 jaar viert dat de stad 700 jaar stadsrechten heeft.

Het is ook bijzonder positief dat een bijdrage van ruim 70k vanuit verschillende fondsen is gevonden, waaronder 50k van de Provincie, evenals een bedrag van de eigenaren. Wij kunnen de aanvullende bijdrage van 28k vanuit de gemeente van harte steunen.

Het moge ook helder zijn in welk breder kader de VVD dit raadsvoorstel plaatst: wij zijn voor een goede monumentenzorg. In het hoofdlijnenakkoord is daarom afgesproken dat we zorgen voor een goede vulling van het Monumentenfonds. We hebben daarom met PAK en Inwonersbelangen graag een motie over het monumentenfonds ingediend, waarin het college wordt gevraagd om met een voorstel te komen waarmee de financiële vitaliteit van het monumentenfonds weer gewaarborgd kan worden. Genoemde motie werd ter vergadering aangenomen.

Raadslid: Mathieu Andriessen

Plan van aanpak Ontvlechting UW Samenwerking

Wat in 2014 begon met een ambitieus voornemen, vertrouwen op een bestendige samenwerking en gelijkluidende intenties tussen Montfoort en IJsselstein, is uitgelopen op een debacle, dat Montfoort geen goed heeft gedaan. Niemand is blij met de ontstane situatie, er zijn alleen maar verliezers.

Los van het feit dat de ontvlechting zelf ons nu geld kost, geld dat ook wij als VVD liever anders hadden willen aanwenden, kost de ontvlechting tijd, energie en legt het een zwaar beroep op de motivatie van de organisatie. Daarbij is het hoe dan ook niet de PR die wij als gemeente in bestuurlijk opzicht wensen.

Maar de VVD wil naar de toekomst kijken. En nu aan de slag om datgene te doen wat nodig is om Montfoort zelfstandig en autonoom te houden en een organisatie te vormen die dicht bij onze inwoners staat.

Wij hebben met elkaar de kernwaarden geformuleerd die de nieuwe organisatie kan helpen om een visie te ontwikkelen. Het plan van aanpak is feitelijk daarom niet meer dan de methode die wordt gevolgd om tot deze nieuwe organisatie te komen.

Wij willen daarom dit college dat belast is met de taak om niet alleen de oude organisatie te ontvlechten, maar gelijktijdig ook een nieuwe organisatie op te bouwen, succes wensen in de komende maanden.

Eerder is door de raad aangegeven dat wij het bijzonder op prijs stellen om op regelmatige basis geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen. De recente communicatie vanuit college en organisatie die helder en transparant is en die een eerlijk beeld schetst stemt de VVD in elk geval positief. Wij verzoeken het college hiermee door te gaan.

Op dit onderwerp willen wij geen politiek bedrijven, maar gaan wij voor een raadsbrede samenwerking. We hebben in Montfoort alle schouders hard nodig. En steunen dus dit voorstel.

Montfoort moet op eigen benen verder, we hebben een organisatie nodig die ons daarbij helpt. Wij hebben vertrouwen in het college, wij hebben vertrouwen in de ambtelijke organisatie. Wij hebben vertrouwen in de toekomst van onze mooie gemeente.

Raadslid: Jessica de Wit

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief