APV, Omgevingswet en einde UW Samenwerking


De raad sprak oa over de geactualiseerde APV, de Omgevingswet en het einde van UW Samenwerking.

Dit bericht is gepubliceerd op: 11-12-2018

De laatste raadsvergadering van het jaar vond plaats op 10 december. De raad sprak onder meer over de financiële afwikkeling van de ontvlechting van de ambtelijke samenwerking met IJsselstein, over de omgevingsgwet en over de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Ook de nieuwe belastingverordening kwam aan bod. Een uitzonderlijk eensgezinde raad nam alle voorstellen van het college aan, waaronder de nodige voorstellen om achterstallig onderhoud aan de gemeentelijke regels weg te werken.

APV: vechtsportgala's en bomenverordening

Voorgesteld werd om de APV te actualiseren. Daarmee werd allereerst een oude toezegging aan de VVD ingelost voor strengere regels rondom hondenpoep-overlast. Tijdens de forumvergadering werd aan de VVD al toegezegd dat het college plaatsen zal toewijzen waar bijvoorbeeld verenigingen legaal ideële boodschappen mogen aanplakken. Tijdens de raadsvergadering diende raadslid Jessica de Wit namens de VVD een motie in over het actualiseren van de bomenverordening en een amendement om in de APV een vergunningplicht op te nemen voor vechtsportgala’s. De inhoud van de motie werd overgenomen door het college, het amendement werd met algemene stemmen aanvaard. 

Spreektekst raadslid Jessica de Wit:

"Allereerst is het goed dat de APV voor Montfoort is gemoderniseerd, want hij was verouderd. We vinden het als VVD bijzonder prettig dat dit College het noodzakelijke onderhoud pleegt aan onze lokale regels. Ook waarderen we de heldere toelichting op de veranderingen. 

We zijn blij dat waar mogelijk overbodige regels zijn weggehaald. De VVD hecht veel waarde aan persoonlijke vrijheid voor iedereen binnen de gemeente Montfoort. Regels zijn nooit een doel op zich, maar zorgen voor de randvoorwaarden waarbinnen die persoonlijke vrijheid ook mogelijk is. 

De APV heeft wat ons betreft als belangrijkste doel om onze gemeenschap ook in de toekomst leefbaar, schoon en veilig te houden. 

Het is ons duidelijk dat als belangrijkste leidraad de laatste modelverordening van de VNG is gebruikt, namelijk die van zomer 2018. We vinden als VVD dan ook dat we als kleine gemeente ook zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de modelverordeningen en extra regels alleen moeten stellen als die absoluut noodzakelijk zijn. 

Inhoudelijk hebben wij een amendement (zie 1.) en een motie (2.) ingediend. 

De regeling dat expliciet een vergunning moet worden afgegeven voor vechtsportevenementen is niet overgenomen uit het VNG-model. Voor een deel heeft de APV preventieve regelingen. Dit is om te voorkomen dat ongewenste situaties zich kunnen voordoen. Daarom hebben wij een amendement ingediend. Het is niet de verwachting dat dit soort evenementen in Montfoort worden georganiseerd. Toch blijkt dat malafide organisaties bewust gemeenten opzoeken waar op dit gebied ‘niets geregeld is’. Daarom zeggen wij: beter voorkomen dan genezen. 

De artikelen over het ‘bewaren van houtopstanden’ staan bij ons niet in de APV, want we hebben daar een aparte Bomenverordening voor. De Bomenverordening komt echter uit 2010. We dienen een motie in om het college te vragen deze bomenverordening te actualiseren in 2019.  We verzoeken het college de regels over kap, behoud, bescherming, handhaving en compensatie van onze bomen te actualiseren. 

NB: Omdat wij ter vergadering van de wethouder een toezegging hebben gekregen dat hij de bomenverordening zsm gaat actualiseren, hebben wij de motie ingetrokken. 

Ambtelijke samenwerking

De ontmanteling van UW Samenwerking, het gezamenlijke ambtelijke apparaat van Montfoort en IJsselstein heeft in 2018 veel tijd en energie gekost. Nadat IJsselstein de stekker uit UW Samenwerking trok moest er niet alleen ontmanteld worden, maar het ambtelijke werk moest tijdens de verbouwing natuurlijk ook gewoon doorgaan en bovendien moest er tegelijkertijd een nieuwe organisatie worden opgebouwd. Fractievoorzitter Frank van Rooijen sprak zijn waardering uit voor het college, dat deze 3 taken voortvarend heeft opgepakt. Het resultaat mag er zijn: veel ambtenaren kozen er voor om voor onze gemeente te komen werken en vanaf 1 januari staat er een voldragen nieuwe eigen Montfoortse ambtelijke organisatie. Voor de financiële afwikkeling van de ontvlechting met IJsselstein is onafhankelijk advies gevraagd aan de heer Eenhoorn, de burgemeester van Amstelveen. Eenhoorn adviseerde om Montfoort een bedrag toe te kennen van € 100.000,- voor de huisvesting van de nieuwe organisatie en om verder af te zien van de onderlinge financiële claims van beide gemeenten. Daarnaast heeft de provincie haar ondersteuning en expertise toegezegd aan de gemeente Montfoort ten aanzien van het invullen van vacatures in het ambtelijk apparaat. De raad stemde dan ook in met het voorstel van Eenhoorn en sprak unaniem de verwachting uit dat we een goede start kunnen maken met de nieuwe organisatie.

Voorbereiding op de Omgevingswet 

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, cultureel erfgoed en water. De nieuwe wet heeft als doel om om een goede balans te bieden tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving en om het bestaande stelsel te vereenvoudige, procedures te verkorten en om meer ruimte te bieden voor initiatieven uit de maatschappij. De omgevingswet is daarmee een tamelijk ingrijpende verandering voor het lokaal bestuur.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel Omgevingswet valt binnen deze collegeperiode. Het is daarom goed dat we stappen blijven zetten om op tijd te zijn voorbereid op de Omgevingswet. Het college stelde voor om ons voor te bereiden op de Omgevingswet, met 5 projecten die de belangrijkste bouwstenen voor een goede implementatie bevatten. Samen met Progressief Akkoord en Christenunie diende raadslid Mathieu Andriessen namens de VVD een motie in om er voor te zorgen dat de raad wel een vinger aan de pols houdt bij dit proces. Deze motie werd met algemene stemmen aanvaard, evenals het raadsvoorstel.

Belastingverordening 2018 en afvalstoffenheffing

Tijdens het forum hebben we als VVD de toezegging gehad dat de raad voortaan een overzicht krijgt van de hoogte van de leges in een aantal vergelijkbare en omliggende gemeenten. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn, maar toch zijn er vaak grote verschillen tussen gemeenten. Dat komt dan natuurlijk omdat er verschillende kosten worden toegerekend en omdat niet iedereen even efficiënt werkt. Dus zo’n overzicht is erg prettig, want dan kunnen we zien of we als Montfoortse inwoners duur of juist goedkoop of gemiddeld uit zijn en kunnen we daar als raad voortaan adequaat op inspelen.

In de belastingverordening worden verder een aantal detailzaken gerepareerd die kennelijk nooit goed waren geregeld, zoals leges op stookvergunningen. Ook repareert het college de fout van het vorige college om geen kostendekkende afvalstoffenheffing te hanteren. In de loop van 2018 bleek dat de kosten die de gemeente maakt voor het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval (via de AVU) en voor de gemeentewerf niet volledig werden toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Dat is door het college gerepareerd, met als gevolg dat de heffing licht stijgt. Tijdens de raadsvergadering waren er partijen die probeerden de stijging van de heffing te koppelen aan de verhoogde ophaalfrequentie van het restafval per 1 januari 2019, maar de wethouder gaf terecht aan dat de feiten anders liggen en de hogere ophaalfrequentie niet duurder is dan het vorige contract voor de afvalinzameling.

 

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief