Woningbouw buiten de rode contouren, toerisme en vastgoedbeleid


Op 11 maart vergaderde de raad van Montfoort. De VVD vroeg aandacht voor oa woningbouw en toerisme.

Dit bericht is gepubliceerd op: 17-03-2019

Op 11 maart vergaderde de raad van Montfoort. De VVD vroeg aandacht voor woningbouw buiten de rode contouren, de deelname van de gemeente aan Stichting de Oude Hollandse Waterlinie en gemeentelijk vastgoedbeleid. Een motie over de urnenmuur op begraafplaats de Stuivenberg werd aangenomen.

Woningbouw buiten de rode contouren

Na een succesvol verkiezingsdebat in Oudewater dienden VVD, SGP, CDA en Lokaal Montfoort tijdens de raadsvergadering een motie in met de wens om te komen tot uitbreiding van woningbouw in Montfoort en Linschoten. Dat onderwerp was ook een rode draad door het verkiezingsdebat over de belangrijkste uitdagingen in de Lopikerwaard-gemeenten. In met name Montfoort, Oudewater en Lopik dreigt bevolkingsdaling oftewel krimp, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid van de gemeente. Onder meer VVD lijsttrekker voor Provinciale Staten, André van Schie gaf in het verkiezingsdebat aan dat gemeenten de ruimte moeten krijgen om meer woningen te bouwen. Dat is ook de wens van de Montfoortse VVD. De door de provincie opgelegde ‘rode contouren’ - de strakke lijnen om de kernen waarbinnen de gemeente mag bouwen - moeten in samenspraak tussen provincie en gemeente worden versoepeld. In de raad diende de fractie daarom een motie in.motie bouwen buiten rode contouren

Op korte termijn komt het college met een nieuwe woonvisie. Raadslid Mathieu Andriessen gaf aan dat de motie daarvoor de weg vrijmaakt. Want mocht uit de woonvisie blijken dat we ook buiten de rode contouren moeten bouwen, is het verstandig om nu richting het nieuwe provinciebestuur onze zorgen te uiten. Wethouder Ten Hagen gaf de indieners steun en noemde de motie een goede oproep richting provincie. De motie werd aangenomen met steun van alle aanwezige partijen behalve D66 en PAK (Christenunie was afwezig).

Oude Hollandse waterlinie

Burgemeester van Hartskamp stuurde een informatienota aan de raad over de Stichting de Oude Hollandse waterlinie. Montfoort is lid geworden van die stichting en de burgemeester werd meteen voorzitter. De VVD is blij met deze ontwikkeling, die goed aansluit bij de afspraken in het hoofdlijnenakkoord om meer werk te maken van toerisme in Montfoort en Linschoten. De fractie feliciteerde de burgemeester met haar benoeming. Zij zegde op haar beurt aan de VVD toe dat de raad nader zal worden geïnformeerd wanneer de Montfoortse plannen rondom de Oude Hollandse waterlinie concreter worden.

Vastgoedbeleid en bibliotheek

Tijdens de forumvergadering van 19 februari kreeg de VVD de toezegging van het college om te komen tot een vastgoedbeleid. Naar aanleiding van het vertrek van tandenteam Vink uit het pand op het Kasteelplein en de daarmee gepaard gaande dreigende verminderde verhuuropbrengsten voor de gemeente vroeg raadslid Mathieu Andriessen of er een lijst is van het gemeentelijk vastgoed en of de gemeente eigenlijk überhaupt wel een vastgoedbeleid heeft. Dat laatste is belangrijk omdat een gemeente normaal gesproken alleen vastgoed objecten in bezit heeft die als middel dienen om een bepaald doel te behalen. Zonder visie op nut en noodzaak van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille blijft de inzet van gemeentelijke panden ad hoc beleid. Wethouder Rensen zegde toe te zullen komen met dergelijk beleid.

Tegen die achtergrond stemde de VVD tegen een motie van Lokaal Montfoort om de bibliotheek te vestigen in het pand van tandenteam Vink. De motie werd verworpen. De VVD-fractie wil eerst het vastgoedbeleid afwachten. Dat de bibliotheekfunctie terugkomt, is al opgenomen in het hoofdlijnenakkoord. Momenteel werkt het college aan een visie en actieplan voor de bieb en worden inwoners gevraagd naar hun ideeën voor de bibliotheek. Die plannen worden later dit jaar gepresenteerd en de VVD wil daar geen voorschot op nemen. 

Urnenmuur

Op basis van de wet op de lijkbezorging zijn we als gemeente verplicht om een algemene begraafplaats te hebben met voldoende ruimte voor graven en plaatsen voor urnen. 

Hoewel recentelijk (in 2012) nog de nieuwe algemene begraafplaats de Stuivenberg in gebruik is genomen, blijkt dat toenmalig wethouder Vlaar (CDA) aldaar een urnenmuur heeft laten plaatsen met veel te weinig urnennissen. Er zijn nog wel nissen beschikbaar op de begraafplaats aan de Lodewijkstraat, maar onhelder is of dit algemene plekken zijn of katholieke. Die laatste vraag heeft de VVD inmiddels aan het college gesteld. Ondertussen hebben we samen met Inwonersbelangen en CDA een motie ingediend waarin het college wordt verzocht te komen met een voorstel voor uitbreiding of nieuwbouw van een urnenmuur op de Stuivenberg. De motie werd aangenomen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief