Motie fietsverbinding Linschoten- Blindeweg/Reijerscop aangenomen


Tijdens de raadsvergadering werd een motie over een fietsverbinding Linschoten- Blindeweg aangenomen

Dit bericht is gepubliceerd op: 31-05-2019

Met 18 stukken op de agenda was de raadsvergadering van 27 mei zo vol dat de raad op 28 mei verder vergaderde. Op de agenda stonden enkele belangrijke financiële stukken, een fietsverbinding door Reijerscop en het energielandschap Rijnenburg/Reijerscop. Hieronder de meest belangrijke wetenswaardigheden uit de raadsvergadering.

Motie fietsverbinding Linschoten- Blindeweg/Reijerscop aangenomen

De VVD is verheugd dat er met hulp van de provincie een mooi fietspad zal worden aangelegd door de polder Reijerscop. In de toekomst moet dit fietspad gaan aansluiten op de Utrechtse wijk Veldhuizen. De VVD heeft voor het voorstel gestemd om als Montfoort de kosten voor de ruimtelijke procedure te dragen. 

Gelet op de actuele ontwikkelingen in de provincie - waar de nieuwe coalitie van zins is om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken door oa het regionale fietspadennetwerk te verbeteren - is de VVD van mening dat dit een kans kan opleveren om onze gemeente nog beter te voorzien van fietsverbindingen.

De VVD heeft daarom samen met CDA en SGP een motie ingediend om het college te verzoeken een extra fietsverbinding bij de provincie onder de aandacht te brengen, die met name voor de inwoners van Linschoten positieve effecten zou hebben. Het gaat dan om een fietsverbinding tussen de Cattenbroekerdijk en de Blindeweg of Reijerscop. De motie is aangenomen met steun van D66 en Christenunie.

Financiële stukken en lange termijnagenda

Na de ontvlechting met IJsselstein kostte het de ambtelijke organisatie logischerwijs enige tijd om op te starten. De raadsvergadering van april ging daarom niet door. De vergadering van mei was daarentegen zo vol dat de raad twee avonden nodig had om alle stukken goed te kunnen bespreken. Op de agenda stonden maar liefst 18 stukken, waaronder een nota reserves en voorzieningen en het integraal duurzaam financieel kader voor de komende jaren, vergezeld van de langetermijn agenda. Een bijzondere prestatie van college en ambtelijk apparaat om deze stukken zo snel klaar te hebben! 

Voorafgaand aan de raad verscheen desalniettemin in de pers een bericht van Lokaal Montfoort, CDA, Christenunie en SGP met negatieve en stemmingmakende teksten over de ambtelijke organisatie, de coalitie en het college. Er werd een koppeling gemaakt met de financiële stukken die deze vergadering zouden worden besproken. De VVD betreurt de wijze waarop deze partijen hebben gemeend hun ongenoegen te uiten over hoe het nu in Montfoort ervoor staat. Het statement staat in schril contrast met het vertrouwen dat wij als fractie hebben en willen geven aan dit college en deze ambtelijke organisatie. Wij hebben begrip voor hun situatie, gelet op de ontvlechting met IJsselstein. De organisatie heeft moeten opstarten, en gelet op de goed gevulde raadsagenda, een ambitieuze lange termijnagenda, en een flinke bezem door de achterstallige financiën van onze gemeente, zij bewijst er klaar voor te zijn om vooruit te gaan! Wij kunnen als Montfoort alleen zelfstandig uitvoeringskracht houden als we met elkaar optrekken, als raad, inwoners en ambtelijke organisatie. De VVD staat dan ook voor en achter de nieuw ingezette koers. 

Bij de bespreking van de financiële stukken was deze opvatting dan ook de leidraad van het betoog van Frank van Rooijen. In de financiële verordening is opgenomen dat het college elke vier jaar een bijgestelde nota reserves en voorzieningen aanbiedt aan de gemeenteraad. Vorige college’s vonden het echter nooit de moeite, want de laatste nota reserves en voorzieningen dateerde uit 2009. Met de nota reserves en voorzieningen wordt aan de raad inzicht verschaft in de ontwikkeling van het meerjarenbeeld van de reserves en voorzieningen. De VVD gaf aan dat het goed is dat het college hier orde op zaken brengt. 

Het integraal duurzaam financieel kader 2019-2022 heeft als doel om vanuit een helder financieel perspectief de richting voor de komende jaren te bepalen. Ondanks de beperkte financiële mogelijkheden, is het college toch in staat geweest om een aantal accenten te leggen op speerpunten uit het hoofdlijnenakkoord en in de lange termijnagenda staat een overzicht van de voorgenomen beleidsvoorstellen. De VVD kreeg van het college de toezegging dat een nieuw communicatieplan - dat randvoorwaardelijk is voor de uitvoering van vrijwel alle beleid - zo snel mogelijk zal worden opgesteld en niet pas in 2020. De financiële stukken werden ongewijzigd aangenomen.

Liefhovendijk 

Aan de raad werd voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een woning na sloop van de droogschuur en koeienstal op het perceel Liefhovendijk 4. De aanleiding was een tussenuitspraak van de rechter. Wat de VVD betreft heeft het college voldoende goed onderbouwd waarom de omgevingsvergunning kan worden afgegeven. De VVD heeft bij monde van raadslid Jessica de Wit dan ook geen bedenkingen gegeven bij het voorstel. 

Brandweerkazerne

Wat de fractie van de VVD betreft heeft de uitstel van de start van het verbouwen lang genoeg geduurd, en is het jammer dat we door externe factoren (met name een onderzoek naar vleermuizen) zo veel vertraging hebben opgelopen. Wat ons betreft kan er zo snel als mogelijk worden begonnen met bouwen. Door alle vertraging zijn de bouwkosten helaas aanzienlijk toegenomen, onder meer omdat de kazerne gasloos moet worden gebouwd. De wethouder heeft in het forum een betoog gehouden waarom het volgens hem bestuurlijk niet behoorlijk zou zijn om de eisen voor gasloos bouwen hier los te laten. Wij hebben als VVD dan ook voor dit voorstel gestemd. 

Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Er is veel te doen geweest over de plannen van de gemeente Utrecht met de polders Rijnenburg en Reijerscop. In het forum heeft de VVD bij monde van raadslid Mathieu Andriessen uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp en we hebben toen gezegd dat we het waarderen dat de gemeente Utrecht ons college uitnodigt om te reageren op hun plannen. Dat stelt ons als gemeente in staat stelt om voor de belangen van onze inwoners op te komen. Het college doet dat gelukkig ook nadrukkelijk met een brief aan het college van de gemeente Utrecht. Tijdens de raadsvergadering sprak Mathieu Andriessen de volgende tekst uit:

"In de brief staan kritische kanttekeningen over de haalbaarheid van de Utrechtse plannen en worden suggesties gedaan die direct in het belang zijn van onze inwoners, zoals het kunnen deelnemen in energiecoöperaties en het meedelen in de opbrengsten uit omgevingsfondsen. Dat zijn goede suggesties van ons college richting de Utrechtse collega’s.  

Maar zelfs als Utrecht deze suggesties overneemt, kunnen wij nog niet erg enthousiast worden van de Utrechtse plannen. Wij hebben bijvoorbeeld ernstige bedenkingen bij het concept van een ‘pauzelandschap’ we zijn erg kritisch over windturbines in het polderlandschap en we maken ons zorgen over het aanzicht van het Groene Hart en de aantasting van goede landbouwgronden. 

Maar het moge ook helder zijn dat wij als Montfoort niet gaan over het grondgebied van de gemeente Utrecht. Wij snappen tegen die achtergrond dat een constructieve brief als reactie richting de gemeente Utrecht de enige weg voorwaarts is voor ons college.

Voorzitter, we hebben in het forum ook gezegd dat dit niet het moment is - of de aanleiding is - om uitgebreid te gaan zitten discussiëren over windturbines en zonnevelden. Want die discussie moeten we voeren als duidelijk is welke opgave precies op ons af komt. Daar moeten we nu niet op vooruit gaan lopen. We zijn in dat kader blij met de toezegging van de wethouder in het forum dat we ons als gemeente zorgvuldig zullen voorbereiden op de Regionale EnergieStrategie en op de opgaven die mogelijkerwijs op ons afkomen als regio en als gemeente en de toezegging dat we daarover als raad nog een plan zullen ontvangen. Kan de wethouder daar al iets meer over zeggen? We zijn vooral benieuwd op welke termijn het college van zins is om met inwoners het gesprek aan te gaan over de regionale energiestrategie.

Ten slotte de aangepaste brief die voorligt voorzitter. Wij hebben als fractie kritische geluiden laten horen over die brief, tenminste over de brief zoals die eerder werd rondgestuurd. Met ons deden andere fracties dat ook in de forumvergadering. Het is goed om te zien dat het college nu naar die geluiden uit de samenleving en het forum heeft geluisterd en een aangepaste brief aan de raad heeft gestuurd.

In de brief die nu voorligt zijn bepaalde bewoordingen aangepast. De belangrijkste zijn dat niet meer wordt voorgesorteerd op een gezamenlijk onderzoek naar windturbines op Montfoorts grondgebied en dat meer neutrale woorden worden gebruikt over het proces van burgerparticipatie dat de gemeente Utrecht heeft doorlopen. Voor ons zat daar het bezwaar tegen de vorige brief en dat is nu weggenomen. Wij kunnen als VVD-fractie daarom instemmen met deze aangepaste brief."

De brief werd door de raad goedgekeurd en de wethouder gaf aan na de zomer met inwoners in gesprek te willen gaan over de duurzaamheidsopgave die mogelijkerwijs op onze gemeente af komt. 

Avondvierdaagse

Ten slotte vroeg de VVD-fractie aandacht voor de ingezonden brief van de Stichting avond4daagse Montfoort, waarin wordt gesteld dat Montfoortse muziekverenigingen die door de gemeente gesubsidieerd worden hoge bedragen in rekening brengen voor de muzikale omlijsting van evenementen in de gemeente. De VVD vroeg bij monde van raadslid Mathieu Andriessen welke verplichtingen de muziekverenigingen hebben qua optredens bij evenementen in Montfoort en Linschoten. Het college zegde toe hierop op later tijdstip antwoord te zullen geven en de brief van de Stichting te zullen beantwoorden.

Mathieu Andriessen nieuwe fractievoorzitter

Tijdens de vergadering gaf Frank van Rooijen aan dat dit zijn laatste raadsvergadering zou zijn als fractievoorzitter van de VVD. Mathieu Andriessen neemt het stokje van hem over.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief