Montfoort wil 430 nieuwe huizen bouwen


De gemeenteraad van Montfoort scherpt de ambitie voor nieuwbouw aan met 180 extra woningen

Dit bericht is gepubliceerd op: 10-07-2019

Op initiatief van de VVD-fractie nam de raad op 8 juli een voorstel aan om de woningbouwambitie te verhogen naar 430 woningen, waarvan 180 extra woningen voor gezinnen. In de plannen van het Montfoortse college was sprake van de bouw van 250 woningen tot 2030, voor uiteenlopende doelgroepen. Met dit beperkte aantal nieuwbouwhuizen zou het aantal gezinnen afnemen en komen voorzieningen als scholen, verenigingen en winkels in gevaar. De raad wil dat voorkomen. 

De gemeenteraad van Montfoort scherpt de ambitie voor nieuwbouw dus aan met 180 extra woningen voor gezinnen en wil in de komende jaren nu in totaal 430 huizen bouwen.

180 extra woningen

VVD-raadslid Frank van Rooijen: ‘We hebben in Montfoort veel vrijwilligers en mooie actieve verenigingen en scholen. Maar de komende jaren wordt er voor Montfoort een flinke krimp en vergrijzing verwacht. Omdat er gemiddeld steeds minder personen in een huis wonen, dreigen onze scholen en verenigingen in grote problemen te komen. We hebben daarom aan de raad voorgesteld om meer woningen te bouwen om deze bevolkingskrimp tegen te gaan.’ 

Het voorstel van de liberalen werd gesteund door Progressief Akkoord, Inwonersbelangen, CDA, D66, Christenunie en SGP. Lokaal Montfoort stemde als enige fractie tegen. De precieze invulling van de extra opgave van 180 woningen zal eind 2019 gereed te komen door een verkorte raadpleging van onder meer externe experts, stakeholders en raad. 

Bouwplannen

Met de aanvulling nam de raad de woonvisie van het college aan. Het college kan nu bouwplannen maken en verder gaan met zoeken naar plekken waar woningen kunnen komen. De verwachting is dat met het aantal van 430 woningen naast inbreidingslocaties ook zal moeten worden gezocht naar bouwlocaties buiten de zogenaamde ‘rode contouren’.

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering werd tevens gesproken over de herinrichting van de Montfoortse binnenstad, over de jaarrekening en over het verwijderen van asbestdaken. Hieronder de spreekteksten van de VVD-fractie:

Binnenstad - spreektekst fractievoorzitter Mathieu Andriessen

‘De VVD-fractie is al geruime tijd voorvechter van een levendiger binnenstad en we vinden dat het potentieel van onze historische binnenstad op dit moment niet optimaal wordt benut. 

We moeten er echt werk van gaan maken in deze periode en we zijn blij dat het college de opdracht om de binnenstad aan te pakken voortvarend oppakt.

Dat is ook hard nodig want je wordt in deze gemeente van de sokken gereden als je een winkel uitloopt en je struikelt op straat over de uitgestalde koopwaar van sommige ondernemers. Overal staan betonnen paaltjes. En als je minder goed ter been bent zijn bepaalde delen van de binnenstad gewoon slecht toegankelijk. Dat is al een tijdje zo. Ik kan me nog een motie herinneren van voormalig raadslid Vink bij de Kadernota 2015 (dat is vijf jaar geleden) over de herinrichting van een aantal straten voor mindervaliden en we hadden in het laatste forum ruimte daar zelfs nog een inspreker over. Het moet echt beter.

Het doel is helder: een autoluwe historische binnenstad met passende inrichting zonder obstakels voor rolstoelen en rollators, waar je boodschappen kan doen en waar je ongehinderd kan rondlopen. Wij denken daarbij dat bepaalde straten voor voetgangers, winkelend publiek, bewoners en voor toeristen verblijfsgebied moeten worden.  

Maar er zitten meer facetten aan de binnenstad, want je moet natuurlijk ook goed kunnen parkeren in en rond de binnenstad en er moet ruimte zijn voor terrassen. 

Het college stelt nu voor om - op basis van de vele bestaande onderzoeken en plannen - eerst de verkeerscirculatie vast te stellen. Wij kunnen ons vinden in die aanpak want verkeerscirculatie heeft direct effect op andere keuzes zoals de inrichting van straten, parkeerplaatsen en bijvoorbeeld ook op terrassen en uitstallingen. Het lijkt dus ons een logische volgorde. 

Om zeker te zijn dat we geen enkele vertraging oplopen hebben we samen met Progressief Akkoord en Inwonersbelangen een motie ingediend om het verkeerscirculatieplan nog dit jaar af te ronden. Dat moet kunnen lukken, omdat er eerder al veel werk is gedaan.

De uitvoering van de herinrichting staat voor 2021 in de lange termijn agenda en wij hebben er vertrouwen in dat het college zich houdt aan deze planning. 

Ten slotte een vraag aan de wethouder over de evaluatie van de herinrichting van de Lieve Vrouwengracht. In het forum is toegezegd dat we deze per kerende post zouden ontvangen, maar ik heb het nog altijd niet gezien. We hebben daar nu al meerdere keren naar gevraagd en het komt telkens maar niet. Ik wordt daar eerlijk gezegd wel een beetje zenuwachtig van. Ik hoop dat de wethouder mij gerust kan stellen. Is het nu afgerond en zo ja, kan de wethouder toezeggen dit nu echt meteen aan de raad te sturen?’

De toezegging werd ter vergadering gedaan. De wethouder zegde tevens toe om het verkeerscirculatieplan zo spoedig mogelijk af te ronden.

Jaarrekening - spreektekst raadslid Jessica de Wit

‘De titel van het verkiezingsprogramma van de VVD Montfoort luidde “Orde op zaken”. Wij zijn eigenlijk blij dat het college deze slogan liefdevol lijkt te hebben overgenomen. 

Want dat is wat hier voor ons ligt, het bewijs van de ambitie om weer orde op zaken te krijgen, in relatie tot zowel de financiën als de gemeentelijke organisatie van Montfoort. 

Geld is een middel om een doel te bereiken. En alleen vanuit het vertrouwen dat wij weten hoe wij er als gemeente financieel voor staan, kunnen wij als raad keuzes maken in een politieke arena. 

Bezwaarschriften worden binnen de termijn afgehandeld, de betaaltermijn van Montfoort aan bedrijven ligt lager dan het landelijk gemiddelde, er zijn verordeningen geactualiseerd, er is een lange termijn agenda opgesteld, er worden visies opgesteld met aandacht voor actieve betrokkenheid van inwoners, er is een goedkeurende accountantsverklaring. Wij zien een gemeente die weer veerkracht toont. 

Het jaarverslag is ook eerlijk, er wordt ook gemeld als dingen niet zijn gedaan, of niet zijn opgepakt. Wij waarderen dit, en zien daarmee ook dat er nog een weg te gaan is. 

Al met al maken wij een compliment aan deze organisatie, de betrokken ambtenaren, dit college en de verantwoordelijk portefeuillehouder.

Het zou de VVD dan ook een lieve deugd zijn dat het woord ‘error’ met uitroepteken !, dat per abuis op iedere pagina wordt weergeven, van de stukken wordt weggehaald.’ 

Jaarrekening infographic 2018

Asbestdaken - spreektekst fractievoorzitter Mathieu Andriessen

‘Tijdens het forum ruimte van 13 mei lag er een voorstel voor om te komen tot verwijdering van asbestdaken voor eind 2024 omdat er een wetswijziging aan leek te komen. De fracties van Christenunie en VVD hebben er toen op gewezen dat deze wijziging nog door de Eerste Kamer moest en het voorstel zou daarom één raadscyclus worden doorgeschoven zodat we zeker zouden weten dat de datum van eind 2024 zou kloppen als we zouden gaan behandelen in de raad. Maar de Eerste Kamer heeft de wetswijziging verworpen. En nu ligt dus de vraag op tafel bij het college: hoe nu verder? 

Asbestdaken kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid, dat bleek maar weer toe vorige week een asbestdak vlam vatte aan de Cattenbroekerdijk. We denken dus dat het belangrijk is om wel te blijven saneren. Daarom hebben we samen met de Christenunie een motie voorbereid die ook wordt ondertekend door de fracties van Progressief Akkoord, CDA en Inwonersbelangen. In de motie spreken we uit dat de focus van saneren op korte termijn vooral moet liggen op die situaties waarin sprake is van een zodanige kans op blootstelling aan asbestvezels dat dit de gezondheid kan schaden en er snel maatregelen moeten worden genomen, zoals bij verweerde of kapotte asbestdaken. Het college wordt verzocht het raadsvoorstel ‘Asbestdakenverbod’ in samenspraak met LTO hierop aan te passen.’

De fracties van VVD, Progressief Akkoord, Inwonersbelangen, CDA, Christenunie, SGP en D66 stemden voor de motie over asbestdaken, waarmee deze werd aangenomen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief