Raad Montfoort neem motie aan over Steenbreek


De raad nam een motie aan om deel te nemen in Stichting Steenbreek, nav het nieuwe rioleringsplan.

Dit bericht is gepubliceerd op: 02-10-2019

Op 30 september vergaderde de raad van Montfoort weer voor het eerst na het zomerreces. We hadden er natuurlijk al wel twee forum- en fractievergadering en een coalitie- presidium en agendacommissie-vergadering op zitten. De raad stemde in met het gemeentelijk rioleringsplan, nam een motie aan om Montfoort aan te laten sluiten bij Stichting Steenbreek en stemde in met de startnotitie voor de Regionale Energie Strategie en keurde de Lange Termijn Agenda goed. 

Gemeentelijk Rioleringsplan: aansluiten bij Stichting Steenbreek

De uitdagingen die op ons afkomen als het gaat om water en riolering in Montfoort zijn aanzienlijk. Daarom gaan we de komende 60 jaar als gemeente voor bijna een miljoen per jaar verspijkeren aan ons riool. Dat geld gaat op aan onderhoud, vervangingsinvesteringen en de nodige verbeteringen van ons rioolstelsel. Om de rioolheffing langjarig kostendekkend te maken zal het tarief helaas moeten stijgen. Geen fijne boodschap, maar wel realistisch, zo gaf fractievoorzitter Mathieu Andriessen aan.

Een van de zaken die op ons afkomt is het feit dat we door klimaatverandering extremere regenval maar ook extremere hitte en droogte kunnen verwachten in de nabije toekomst. Dat heeft nogal wat gevolgen voor ons riool. Het is ons duidelijk dat dit een gezamenlijke opgave is, van inwoners, bedrijven en gemeente.

De gemeente moet het riool natuurlijk op orde houden en kan in de openbare ruimte maatregelen nemen voor klimaatadaptatie. En een van de dingen die inwoners en bedrijven kunnen doen is het riool minder belasten bij plensbuien. Daar zijn allerlei mogelijkheden zoals het opslaan van regenwater in regentonnen en het aanleggen van een tuin in plaats van tegels. Hierover staat het nodige in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 dat door de raad werd besproken, maar we willen als VVD-fractie graag dat de gemeente concreter wordt en inwoners gaat voorlichten over de mogelijkheden.

Dat wiel hoeven we niet opnieuw uit te vinden want er zijn goede voorbeelden in den lande. We hebben daarom een motie ingediend, samen met de fracties van Progressief Akkoord, Inwonersbelangen, Lokaal Montfoort en D66. In de motie wordt het college gevraagd om onze gemeente te laten aansluiten bij de Stichting Steenbreek om gebruik te maken van de expertise en instrumenten aldaar. De 'steenbreek-motie' werd met algemene stemmen aangenomen.

College werkt achterstallig onderhoud weg

Tijdens de zomer heeft het college bepaald niet stil gezeten. Bij de (ingekomen) stukken zaten flink wat ‘informatiebrieven’ van het college, over verschillende zaken die het college inmiddels heeft opgepakt. Soms is dat herstel van achterstallig onderhoud van eerdere college’s, soms gewoon nieuw beleid. Zo voldoen we inmiddels weer aan de regels van de aanbestedingswet met nieuw beleid voor inkoop en aanbesteding, hebben we als gemeente beleid rond particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte (die zijn niet langer toegestaan) en is er een geactualiseerd ‘gladheidsbestrijdingsplan’ waar in staat op welke routes en locaties in de winter wordt gestrooid. Daar hebben we als fractie een tijdje terug nog vragen over gesteld en we zijn blij dat dit voor de winter is afgerond. Verder stelde het college voor om een ‘historische waardenkaart te laten opstellen’ waartoe we volgens het Besluit Ruimtelijke Ordening al sinds 2012 verplicht zijn, maar wat eerdere colleges nalieten. Fractievoorzitter Mathieu Andriessen gaf het college ter vergadering een compliment. ‘En nu aanpakken’ was het motto van het Hoofdlijnenakkoord en het college brengt dat zowel in het groot (sluitende begroting, gezond meerjarig perspectief) als in het klein in de praktijk.

Startnotitie RES regio U16: is er wel draagvlak onder inwoners?

Naar verwachting wordt het Klimaatakkoord in oktober dit jaar getekend. Wij staan als lokale VVD fractie niet te juichen over de inhoud daarvan want we denken dat er door dit akkoord als gemeente een volkomen onrealistische opgave qua zonne-energie, windenergie en warmtemaatregelen op ons af komt. Raadslid Frank van Rooijen stond hier bij stil. 

Maar als de handtekening van het parlement op het klimaatakkoord staat, worden de zogenaamde RES regio’s geacht binnen 6 maanden een concept Regionale Energie Strategie gereed te hebben. In deze concept-RES komt concreet te staan welke maatregelen op het vlak van duurzame energie en warmte onze regio (Montfoort is onderdeel van de RES-regio U16) wil nemen. Dat concept komt dan eerst nog naar de raad en de definitieve RES ook nog. De startnotitie die nu voorligt beschrijft dit proces en bevestigt de deelname van Montfoort aan de RES-regio U16. De startnotitie werd unaniem aangenomen. 

Binnen een half jaar moeten we echter een knoop doorhakken als raad, over welke warmte- en duurzame energiemaatregelen we willen steunen in onze gemeente. Maar we weten eigenlijk helemaal niet goed hoe onze inwoners denken over alle mogelijke maatregelen die worden genoemd. Wat vinden onze inwoners eigenlijk van polders vol met zonnevelden, windturbines op land en van warmtepompen? De VVD-fractie heeft daarom aan de wethouder gevraagd hoe hij inwoners wil gaan betrekken. In de startnotitie - is opgenomen dat ‘lokale overheden op lokaal niveau inwoners, organisatie en bedrijven informeren en betrekken bij de ontwerp-RES’. Het is goed dat het college dit gaat doen. Maar het meest belangrijk is natuurlijk dat we inwoners heel breed betrekken. Dus niet alleen inwoners die naar een informatieavond gaan, maar een brede raadpleging zodat we als raad goed in beeld krijgen wat het draagvlak is voor verschillende maatregelen. Dat is nodig want deze onderwerpen zijn niet in dit detail voorbij gekomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wethouder Rensen zegde toe voor de jaarwisseling te komen met een voorstel over hoe het gemeentebestuur inwoners gaat betrekken.

Langetermijnagenda aangenomen

De langetermijnagenda is de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. Het is een levend document, waarin inwoners en raad kunnen zien welke (beleids)onderwerpen op welk moment zullen worden opgepakt door het college. Zo komt de tweede helft van 2020 de ‘uitvoeringsagenda binnenstad’ en krijgen we in het komende kwartaal een ‘nota sport en bewegen. Na het beleid volgen natuurlijk de acties. De raad besprak de lijvige agenda al eerder uitvoerig en in de raad werd de agenda op enkele punten aangevuld, vooral met onderwerpen die al wel liepen maar niet duidelijk of afzonderlijk waren benoemd. De agenda werd met algemene stemmen aangenomen; een mooi resultaat voor het college! Raadslid Jessica de Wit feliciteerde het college daarmee en wenste de ambtelijke organisatie veel succes bij de uitvoering van de ambities voor Montfoort.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief