Raad stemt in met woningbouwprogrammering 2019-2030


De raad stemde in met het woningbouwprogramma en wil beleid rond toerisme en recreatie.

Dit bericht is gepubliceerd op: 31-01-2020

Op 27 en 28 januari vergaderde de raad over het woningbouwprogramma 2019-2030, het maken van beleid rond toerisme en recreatie, de migratie van de gemeentelijke ICT naar de gemeente Gouda als dienstverlener, over de realisatie van een nieuwe urnenmuur en over de plannen van de Hervormde kerk in Linschoten. Alle voorstellen werden door de VVD gesteund en ook door de raad aangenomen.

Woningbouwprogrammering 2019-2030

Vorig jaar is door de raad de woonvisie vastgesteld: het document waar in staat welke woningen de gemeente voor welke doelgroepen wil laten bouwen. Op voorstel van de VVD is destijds besloten om de woningbouwprogrammering uit de woonvisie op te hogen met 180 extra woningen bovenop de geplande 250 woningen. Deze extra ambitie is door het college verwerkt in een globale woningbouwprogrammering die nu dus uitgaat van realisatie van 430 woningen in de periode 2019 - 2030.

Uit het werk dat door het college is verricht, blijkt dat de extra woningbouw die de raad wenste er voor zorgt dat onze scholen open kunnen blijven en dat het draagvlak voor bijvoorbeeld winkels voor dagelijkse boodschappen hierdoor behouden blijft. Dat is absolute winst voor onze inwoners en dat was destijds natuurlijk ook het doel van het amendement. De extra woningen zullen deels buiten de rode contouren van Montfoort moeten worden gerealiseerd.

Fractievoorzitter Mathieu Andriessen sprak de verwachting uit dat het college van de provincie toestemming zal krijgen voor de uitbreiding en bovendien snel concreet zal kunnen worden met bouwplannen. In de globale woningbouwprogrammering staan al enkele mogelijke bouwlocaties binnen de contouren, waarvan sommige al in de planning zitten en andere (bijvoorbeeld de sportvelden in Linschoten) alleen als ‘zoeklocatie’ moeten worden gezien. De wethouder verduidelijkte dit ter vergadering. Om alle opties open te houden was de VVD mede-indiener van twee moties om snel te bekijken wat de voor- en nadelen zouden zijn van alsnog uitplaatsen van de sportvelden in Montfoort en om te bezien of het haalbaar is om woningbouw mogelijk te maken op het terrein van houthandel de Goederen.

Toerisme en recreatie

Het college heeft via een informatiebrief een koers voor recreatie en toerisme aan de raad gestuurd. In forum is die koers door forumlid Robbert Verheul namens de VVD-fractie geagendeerd. De reden daarvoor was dat we de koers een goed eerste aanzet vinden om te komen tot een voldragen beleid voor recreatie en toerisme, maar dat deze koers nog niet dat beleid is. Het Algemeen Dagblad besteedde er ook aandacht aan.

Er is een hoop enthousiasme merkbaar rond het onderwerp. Er was in het forum een inspreker over een museum en ook in de koersgroep recreatie en toerisme ontbreekt het niet aan plannen. Het college is ook met allerlei zaken bezig, waaronder een terrassenbeleid en beleid rond bed-and-breakfasts. Maar we missen nog een goed analytisch en integraal en meetbaar beleid. De VVD-fractie vindt het onderwerp belangrijk omdat recreatie en toerisme bijdragen aan onze lokale economie en aan de vitaliteit van onze gemeente. We moeten de vraag beantwoorden welke doelgroep we willen bedienen, hoe we dat het beste kunnen doen en wat de rol van de gemeente kan zijn. De VVD diende daarom samen met Progressief Akkoord, Inwonersbelangen en de Christenunie een motie in die de richting aangeeft van hoe het beleid op dit onderwerp er uit moet zien. De motie werd aangenomen.

Nieuwe urnenmuur

De raad heeft vorig jaar aangegeven aanzienlijke uitbreiding van het aantal urnennissen op begraafplaats De Stuivenberg te wensen. Het college stelt dat nu voor met financiële onderbouwing.

De VVD-fractie is voor deze uitbreiding, omdat de voormalige RK begraafplaats (waar nog nissen beschikbaar zijn) in de ogen van veel inwoners nog wordt gezien als een RK begraafplaats, wat niet de keuze van een ieder is als gewenste laatste rustplaats.

Helaas heeft een vorig gemeentebestuur een (veel) te kleine urnenmuur gerealiseerd op De Stuivenberg. De VVD ziet het raadsvoorstel als reparatie van die fout. Uiteraard dienen de nieuwe nissen zo goed mogelijk ingepast te worden in het landschappelijke concept van deze begraafplaats en qua ‘look and feel’ ook aan te sluiten op de bestaande nissen. Daarover is nog overleg met omwonenden en deskundigen. Het voorstel werd door de raad aangenomen.

Gemeentelijke ICT

Tijdens de ontvlechting met IJsselstein is besloten om de ICT niet te splitsen, mede omdat de continuïteit door IJsselstein niet gewaarborgd kon worden. De gemeente moest daarom op zoek naar een andere ICT-dienstverlener. Na een zorgvuldig selectieproces is de keuze gevallen op de gemeente Gouda. Raadslid Frank van Rooijen gaf aan dat de VVD de huidige kwaliteit van de ICT van de gemeente ondermaats vindt, met alle risico’s van dien. Het is daarom goed dat we de ICT nu weer op kwaliteitsniveau brengen. De kosten vallen helaas wel een stuk duurder uit dan begroot.

De Hervormde kerk in Linschoten

De Hervormde kerk Linschoten wil graag een nieuwe pastoriewoning bouwen aan de Nieuwe Zandweg 9, de beoogde uitbreidingslocatie van de kerkelijke begraafplaats verplaatsen, kerkelijk centrum de Wingerd renoveren en een nieuwe verbinding voor voetgangers tussen de Hoge Werf en het Kerkplein realiseren. Het betreft bouwactiviteiten op eigen grond van de kerk.

Als pilot voor de omgevingswet is enige tijd geleden besloten dat de initiatiefnemers eerst in overleg zouden gaan met omwonenden en belanghebbenden. Deze pilot is succesvol verlopen. Hoewel daar in de raad bij sommige partijen nog wat onduidelijkheid over bestond staat het uiteraard alle partijen nog vrij om zienswijzen in te dienen, conform de reguliere procedures.

In het forum heeft de wethouder op de vraag van VVD-raadslid Cees Breedveld aangegeven dat het recht van overpad voor een voetpad tussen de Hoge Werf en het Kerkplein intact blijft en het voetpad zal worden opgenomen in het wegenverkeersplan. Ook is aangegeven dat het voetpad toegankelijk blijft voor mindervaliden, voor de VVD-fractie een belangrijke voorwaarde. De VVD kijkt uit naar de snelle realisatie van de plannen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief