Gemeentefinanciƫn onder druk


De raad vergaderde over de jaarstukken en de financiƫle situatie die is ontstaan door rijksbeleid.

Dit bericht is gepubliceerd op: 16-07-2020

Op 6 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De raad nam onder meer de jaarstukken over 2019 en een nieuwe verordening over de raadswerkzaamheden aan. De VVD diende een motie in over overlast door drugsgebruik en dealen.

Jaarstukken 2019: rijksbeleid zet gemeentefinanciën onder druk 

Onze gemeente begeeft zich in zwaar financieel weer. Dat komt door beleid van het rijk, dat onvoldoende middelen aan gemeenten overmaakt om de overgedragen taken uit te kunnen voeren en kleinere gemeenten extra kort op de uitkering uit het gemeentefonds. Dit leidt inmiddels tot een groot tekort. We zullen als raad de komende tijd dan ook schouder aan schouder moeten staan om als gemeente financieel overeind te blijven, zo gaf fractievoorzitter Mathieu Andriessen aan.

Door het hele land kwamen de afgelopen weken gemeenten in opstand tegen de manier waarop het rijk financieel met gemeenten omgaat. Zo’n 70 wethouders financiën demonstreerden in Den Haag, de VNG bood een petitie aan en honderden gemeenten stuurden brandbrieven naar het kabinet om aandacht te vragen voor de structurele tekorten bij gemeenten. Ook ons college stuurde een brief - samen met andere gemeenten in Utrecht - en wethouder van Wiggen was op uitnodiging bij het Algemeen Overleg over de financiële verhoudingen in de Tweede Kamer aanwezig en had een videoboodschap over de onhoudbare situatie voor de Kamer.

Qua vorm zijn de jaarstukken een overzichtelijk en degelijk product, voor het eerst opgesteld door de nieuwe eigen organisatie! 2019 was een druk jaar met veel mooie resultaten en met veel nieuw beleid. De VVD-fractie is met name tevreden dat we als gemeente weer een eigen BOA hebben, dat de bouw van de nieuwe brandweerkazerne is gestart en dat de manege van de WSR er eindelijk staat. En na de hoosbuien en wateroverlast van een paar weken geleden zal het iedereen duidelijk zijn dat het geen overbodige luxe was dat in 2019 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan is opgesteld. Er zijn in 2019 ook zaadjes geplant voor resultaten in de toekomst zoals de woonvisie die nodig was richting concrete woningbouwplannen en de participatie via Buurbook rond het verkeer in de binnenstad. Niet alles kost veel geld en we zien daarom de komende tijd zeker nog goede verbeteringen in het verschiet. Voor inwoners zijn de jaarstukken samengevat in een infographic.

Drugsproblematiek 

Er zijn sterke aanwijzingen dat drugsgebruik en drugsdealen in onder meer de binnenstad van Montfoort een groeiend probleem is. De raad beschikt echter niet over betrouwbare data over de omvang van de problematiek. Er wordt momenteel geen cameratoezicht toegepast om de openbare orde te handhaven en (drugs)overlast te voorkomen en er is maar beperkt sprake is van toezicht door politie of boa op straat en op andere plaatsen waar wordt gedeald.

De VVD diende daarom een motie in, samen met de fracties van Inwonersbelangen en Lokaal Montfoort. Het  college wordt daarin verzocht om samen met de politie de problematiek van drugsdealen in kaart te brengen en te komen met een plan van aanpak. Daarin kan de inzet van 24/7 cameratoezicht worden heroverwegen. De partijen hielden de motie uiteindelijk aan tot na de zomer wanneer de raad zal worden voorzien van informatie over de drugsproblematiek. Het AD besteedde aandacht aan de motie.

Vernieuwde eigen regels voor de raad

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis kon de raad weer fysiek vergaderen, door aanpassingen aan de raadszaal. Die zijn niet optimaal, vooral omdat er vrijwel geen ruimte is voor publiek en omdat niet voor alle raadsleden plaats is aan de halfronde vergadercirkel. De VVD heeft voorgesteld om in een grotere ruimte te vergaderen. 

Ook op een ander vlak was de raad kort bezig met de eigen organisatie. De afgelopen tijd heeft de raad alle acht (!) reglementen en verordeningen die betrekking hebben op de werkwijze van de raad tegen het licht gehouden. Ze zijn vervangen door één gemoderniseerde nieuwe verordening, die zonder verdere beraadslaging werd aangenomen. Enkele veranderingen zijn dat de fora voortaan weer raadscommissies heten en dat de auditcommissie een echte raadscommissie wordt. Ter vervanging van de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de portefeuillehouders in de fora komt er een vragenhalfuur in de raad. De taken van het presidium worden ingeperkt en die van de agendacommissie juist uitgebreid. Insprekers kunnen tijdens een raadscommissie voortaan ook inspreken over niet geagendeerde onderwerpen. De regels treden voor de septembervergadering in werking. Tegen die tijd moet ook het nieuwe raadsinformatiesysteem in de lucht zijn, waarmee de raad de informatievoorziening aan inwoners eindelijk veel beter vorm kan geven dan op dit moment helaas het geval is.

Geen woningbouw op de sportvelden, wel elders

In januari heeft de raad met een motie gevraagd om te onderzoeken of het realistisch en haalbaar is om op termijn de sportvelden uit te plaatsen en op de plaats van de sportvelden woningbouw te realiseren. Het college heeft dit onderzocht en het blijkt dat uitplaatsing te duur is en te veel tijd kost. Middelen zijn schaars en de tijd ook want er moeten snel woningen bij komen zoals door de raad vastgesteld met de woonvisie en woningbouwprogrammering. De raad heeft daarom besloten om uitplaatsing niet verder na te streven. Ondertussen werkt het college hard aan het mogelijk maken van verschillende woningbouwinitiatieven van onder meer projectontwikkelaars. In oktober worden de meest realistische en haalbare opties aan de raad voorgelegd.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief