Nieuwbouw scholencomplex, uitbreidingslocaties woningbouw en aanpak binnenstad


De raad besloot tot nieuwbouw van het scholencomplex op de locatie van de oude Hoflandschool

Dit bericht is gepubliceerd op: 12-12-2020

Vanwege een zeer volle agenda nam de laatste raadsvergadering van 2020 twee avonden in beslag. De raad besloot tot nieuwbouw van het scholencomplex op de locatie van de oude Hoflandschool en stelde vier uitbreidingslocaties voor woningbouw in Montfoort en het uitvoeringsprogramma binnenstad vast. Verder werden VVD-moties aangenomen over het schrappen van leges voor gastouderopvang en over smart-city toepassingen in de gemeentelijke straatverlichting.

Nieuwbouw scholencomplex

Het huidige scholencomplex van de huidige scholen Hobbitstee, de Howiblo en de Graaf Jan van Montfoort aan de Van Damstraat is sterk verouderd. In 2015 heeft de gemeenteraad daarom besloten een nieuw scholencomplex te realiseren, aangevuld met ruimte voor kinderopvang. Het gebouw zou worden gerealiseerd op een perceel aan de Bovenkerkweg tussen de Sporthal Hofland en de voetbalvelden. Later bleek deze locatie helaas toch onvoldoende groot om het scholencomplex te huisvesten. Tevens bleek het krediet voor de bouw van de school om verschillende oorzaken niet toereikend.

Ook bleek ongeveer tegelijkertijd dat het perceel van de voormalige Hoflandschool niet geschikt is voor de ontwikkeling van woningbouw, wat wel werd beoogd. Het college heeft daarom het bouwheerschap van de scholen overgenomen en een realistisch nieuw plan ontwikkeld, waarbij de school op de plek van de voormalige Hoflandschool komt. Er is maximaal een krediet van 12.5 miljoen Euro nodig. Het nieuwe plan kan rekenen op de steun van de schoolbesturen. Het plan heeft drie varianten:

  1. een gebouw met drie bouwlagen op de plek van de oude school
  2. een gebouw met twee bouwlagen op dezelfde plek, aangevuld met de ruimte van twee huidige tennisvelden en
  3. een gebouw langs de Parklaan, op de plek van de school en een hockeyveld, dat wordt gedraaid. De laatste variant heeft de voorkeur van velen, maar vergt nader onderzoek en overleg en is ook duurder.

De VVD zou het liefste de laatste optimale variant drie realiseren. Maar omdat de financiële positie van Montfoort niet optimaal is stelden de VVD en Inwonersbelangen met een amendement voor om eerst te bekijken of variant twee minder financieel risico oplevert en minder duur wordt dan variant drie en wanneer dit zo blijkt te zijn in te stemmen met het realiseren van variant twee. Dit amendement werd aangenomen. Raadslid Kees Breedveld gaf aan dat de VVD blij is dat we eindelijk een nieuw besluit hebben kunnen nemen over het te ontwikkelen scholencomplex. Het is ook het enige juiste besluit met het oog op de snelheid, de steun vanuit de scholen en qua beheersbaarheid van de financiën. We hopen dat de school er nu snel komt te staan!

Uitbreidingslocaties voor woningbouw

We hebben in onze gemeente een groot tekort aan woningen. Er is te weinig doorstroom en nieuwe woningen zijn zeker ook nodig voor jongeren die nu noodgedwongen bij hun ouders wonen, terwijl ze het liefst een eigen huis zouden willen. Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente Montfoort daarom voortvarend onderzocht hoeveel nieuwe woningen er de komende jaren nodig zijn, wat voor type woningen er nodig zijn en voor welk segment er gebouwd moet worden. Op het initiatief van de VVD is bij de vaststelling van die woonvisie het aantal te bouwen huizen verhoogd van 250 naar 430 woningen, omdat dat aantal nodig is om ons voorzieningenniveau op peil te houden. Er is ook een raadsbrede wens om een plek te vinden voor intramurale zorg.

Dat is een serieuze opgave en daar hebben we locaties voor nodig. Een gedeelte van de woningen zal kunnen worden gebouwd op locaties binnen de huidige bebouwde kom. Dat geldt voor Linschoten, maar bijvoorbeeld ook voor de van Damstraat in Montfoort. Het college heeft de afgelopen maanden ook dat soort plannen goedgekeurd en uitgevoerd, zoals de bouw van 17 woningen aan de Jacob Barneveldstraat in Linschoten (er komen 11 rijtjeshuizen en 6 twee onder 1 kapwoningen) en de 10 nieuwe woningen in het nieuwe wijkje aan de Johan de Ridderlaan. Er wordt ook gesproken over herontwikkeling van de Vaart in Linschoten, waarbij woningbouw voor de hand ligt.

Maar we kunnen geen 430 woningen bouwen door inbreiding. Daar is gewoon niet genoeg ruimte voor en de VVD wil ook niet elk stukje groen in wijken volbouwen want dat is slecht voor de leefbaarheid in de gemeente. We hebben ook parken nodig om te recreëren en speeltuinen voor onze kinderen en gemeentegroen in het kader van klimaatadaptatie, waar de VVD eerder aandacht voor vroeg. 

We moeten dus ook zoeken naar plekken buiten de zogenaamde rode contouren. Het college heeft 4 locaties onderzocht en wil drie daarvan met de provincie gaan bespreken omdat die de minste nadelen kennen: Doeldijk, IJsselvreugd en de Bleek. De locaties zijn getoetst op een aantal criteria. Dat is opgenomen in een boekje en de VVD-fractie kan deze aanpak steunen: het heeft geen zin om nu al plekken af te laten vallen en bijvoorbeeld alle pijlen te richten op één of twee locaties. De VVD heeft daarom ook voor een amendement van Progressief Akkoord en Inwonersbelangen gestemd waarin werd voorgesteld om ook de locatie Heeswijk-Tiendweg mee te nemen in de verdere verkenning. Die locatie heeft wel de meeste nadelen. Fractievoorzitter Mathieu Andriessen sprak de hoop uit dat de provincie bereidheid toont om genoeg locaties goed te keuren.

Het vervolg komt daarna, want pas dan weten we of we er überhaupt mogen bouwen. Veel inwoners schreven zienswijzen en brieven. Die heeft onze fractie natuurlijk allemaal gelezen en het is goed om de betrokkenheid van iedereen te zien. Er worden door inwoners aandachtspunten aangedragen die zeker moeten worden meegenomen in de planvorming. Veel van de inhoud komt wel nog te vroeg omdat er pas na de discussie met de provincie echte concrete plannen kunnen worden gemaakt en technische onderzoeken moeten worden gedaan. Het college zegde daarom toe dat het de participatie in die fase nog verder gaat vormgeven. 

Uitvoeringsprogramma binnenstad 

De afgelopen maanden is via BUURbook uitgebreid met inwoners, winkeliers en organisaties van gedachten gewisseld over een uitvoeringsprogramma voor een aantrekkelijke, veilig toegankelijke  en bereikbare binnenstad. Vervolgens zijn al deze ideeën verwerkt in een programma met oplossingen voor o.a. het sluipverkeer, de IJsselbrug en de verkeerscirculatie in de binnenstad. 

Raadslid Frank van Rooijen gaf aan dat de VVD-fractie verheugd is dat er een mooi plan voor ons ligt waaraan inwoners, ondernemers en beleidsmakers hebben samengewerkt. Met dit plan wordt de binnenstad veiliger en aantrekkelijker om in te verblijven en de winkels blijven bereikbaar. Ook wordt een oude wens van de VVD ingewilligd, namelijk dat werk wordt gemaakt van een betere toegankelijkheid voor inwoners die slecht ter been zijn. Een goed initiatief van burgerparticipatie en cocreatie wat van de VVD in de toekomst zeker vaker ingezet mag worden. 

Op suggestie van de VVD zegde het college toe dat nog nader wordt gekeken naar extra kort parkeerplaatsen in de binnenstad. Aan de randen van de binnenstad komen bovendien extra parkeerplekken om de parkeerdruk te ontlasten. D66 diende een motie in om deze extra plekken niet te realiseren en kreeg daarbij steun van Lokaal Montfoort. Volgens deze fracties is er geen parkeerprobleem in de binnenstad. De VVD is het daar volstrekt niet mee eens, want iedereen kan het parkeerprobleem dagelijks ervaren. De motie werd verworpen. Voor Lokaal Montfoort was het aanleiding om niet voor het uitvoeringsprogramma te stemmen. De VVD constateert dat deze fractie kennelijk niets geeft om verbeteringen in de binnenstad en om betere toegankelijkheid voor inwoners met een handicap.

Gastouderopvang

Veel werkende ouders zijn aangewezen op gastouderopvang, vooral wanneer zij werken op flexibele basis, in het weekend of buiten kantooruren. Gastouderopvang is daarmee een belangrijk element in arbeidsparticipatie van ouders en in het economisch herstel na de coronacrisis. Het aanbod is in onze gemeente echter minimaal en de instroom van nieuwe gastouders is zeer laag: in 2020 zijn slechts twee vergunningaanvragen ontvangen. 

Deze leges vormen dan ook een drempel voor startende aanbieders van deze vorm van kinderopvang. De hoogte van de leges is in Montfoort € 465,- Euro en dat staat niet in verhouding tot de soms zeer lage verdiensten van gastouders, die hun dienstverlening niet altijd full time aanbieden. Om die reden brengen veel gemeenten geen leges in rekening bij de vergunningaanvraag, waaronder ook enkele ons omliggende gemeenten. Bij monde van fractievoorzitter Mathieu Andriessen stelde de VVD voor om ook in Montfoort deze leges op nul te zetten, bij het agendapunt over de belastingverordeningen. Dit amendement werd aangenomen. 

Smart city en openbare verlichting

De gemeente gaat haar openbare verlichting verduurzamen. Door het overnemen van de lantaarnpalen van Citytec en de verduurzaming met LED lampen realiseren we daarmee ook een besparing van € 117.000 Euro per jaar.

In de commissievergadering is door Progressief Akkoord aangegeven dat bewegingssensoren in lantaarnpalen bijdragen aan verdere besparing. Het college gaf toen aan dat dat alleen in het buitengebied zinvol is. De VVD-fractie heeft aangegeven dat we graag dubbelgebruik van lantaarnpalen willen bevorderen, omdat dat bijdraagt aan een efficiënte, veilige en toegankelijke inrichting van de openbare ruimte en het voorkomen van verrommeling van het straatbeeld. Lantaarnpalen kunnen ook dienst doen als laadpalen of voor sensoren en internet (WiFi, 5G), en wanneer we nieuwe wijken bouwen kunnen we dit meteen goed regelen. Samen met Progressief Akkoord diende de VVD een motie in om dit soort smart city ontwikkelingen waar mogelijk, waar betaalbaar en waar van toegevoegde waarde te omarmen. De motie werd aangenomen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief