Gemeentelijk vastgoedbeleid en openbaar pad naast de kerk in Linschoten


De raad vergaderde over het vastgoedbeleid en het openbare pad naast de hervormde kerk in Linschoten

Dit bericht is gepubliceerd op: 18-03-2021

Op 15 en 16 maart vergaderde de raad over het gemeentelijk vastgoedbeleid, en het openbare pad naast de kerk in Linschoten. Ook het ‘ommetje Stuivenberg, kruispunt Doeldijk, intramurale zorg en de problematiek in Keizerrijk kwamen aan de orde.

Openbaar pad naast de kerk in Linschoten

In een raadsvoorstel werd voorgesteld om het pad naast de kerk in Linschoten van de ene naar de andere kant te verplaatsen, zodat de kerk kan aanvangen met haar verbouwingswerkzaamheden bij de Wingerd. De VVD-fractie kan hiermee in principe instemmen. Maar wat ons betreft mag het niet leiden tot een verslechtering van de situatie voor wandelaars en fietsers en zeker niet tot een pad dat onvoldoende toegankelijk is voor rolstoelers, zo gaf raadslid Kees Breedveld aan. 

De fractie van de VVD is een voorstander van goede wandel en fietsverbindingen in onze gemeente. De fractie diende daarom een amendement ingediend dat het mogelijk maakt fietsers toe te laten op het pad. Het amendement kon helaas niet rekenen op steun van andere fracties.

De kerk heeft ter vervanging van de bestaande doorgang door de Wingerd reeds een nieuw wandelpad aangelegd, maar in de verkeerde uitvoering. Het pad voldoet niet aan de breedtematen in het raadsvoorstel en is kunstmatig te smal gemaakt door onder meer nieuw opgemetselde hekpalen en een recent geplante heg struiken. 

De VVD-fractie vindt dat het nieuwe pad voldoende breed moet worden voor mensen die slecht ter been zijn. Onze fractie heeft daar eerder op gewezen bij de herinrichting van de binnenstad en ook nu is het een belangrijk uitgangspunt: als er nieuwe verbindingen worden aangelegd, dan doen we dat wat ons betreft meteen rolstoelvriendelijk.

De VVD diende daarom samen met D66 een amendement in dat zorgt voor een breed en rolstoelvriendelijk doch sfeervol pad en waarbij de bestaande doorgang pas wordt gesloten wanneer het nieuwe pad in aangepast vorm af is, zonder scherpe bochten. Het amendement werd aangenomen met steun van VVD, PAK, Inwonersbelangen en D66. De overige fracties stemden er tegen. Ook het raadsvoorstel werd aangenomen. 

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente Montfoort heeft zo’n 60 vastgoedobjecten in bezit, van een kerktoren tot sporthallen en sportvelden, van het Oude Stadhuis tot panden voor culturele verenigingen en maatschappelijke partners. Die gebouwen en gronden zijn vaak heel belangrijk voor onze inwoners, want het zijn plekken waar wordt gesport, waar we elkaar ontmoeten en waar ondersteuning aan inwoners wordt geboden. Toch moet de gemeente ook rationeel en professioneel omgaan met haar vastgoedportefeuille, want al die gebouwen en gronden vertegenwoordigen ook een financiële waarde met de bijbehorende risico’s. Om grip te krijgen op de financiële risico’s is het belangrijk om doelmatig, transparant en efficiënt met het vastgoed om te gaan, zo gaf VVD-fractievoorzitter Mathieu Andriessen aan.

De raad behandelde de eerste stap in een uitgebreid proces om het vastgoed beter onder controle te krijgen. Aanleiding was onder meer een eerder rekenkameronderzoek waar uit bleek dat transparantie bij de Montfoortse (sport)voorzieningen ver te zoeken was. In later stadium zal nog worden gesproken over het sportaccomodatiebeleid (zelfwerkzaamheid bij verenigingen en een reële lastenverdeling) en de vastgoed-portefeuillestrategie. De VVD sprak steun uit voor de ingezette professionalisering van het vastgoedbeleid.

In het beleid worden kaders gesteld voor onder meer het onderhoud van de gemeentelijke objecten, de duurzaamheid, de toegankelijkheid van de gebouwen en voor de verhuur. Voortaan is daarbij uitgangspunt dat een kostprijsdekkende huur wordt gevraagd voor maatschappelijke huurders, wat op warme steun van de VVD kan rekenen. Daarmee bevordert de gemeente immers transparantie van geldstromen en gelijke behandeling van huurders en voorkomen we verborgen subsidiëring via het vastgoed. In het debat bleek dat met name Christenunie en Lokaal Montfoort helemaal niet zo voor transparante geldstromen zijn en verborgen subsidiëring via het vastgoed eigenlijk allemaal wel prima vinden. De VVD sprak haar teleurstelling daarover uit.

Op verzoek van de VVD-fractie zegde de wethouder toe dat hij nog komt met een afwegingskader voor onderverhuur van gemeentelijk vastgoed. De VVD gaf hem daarbij ter overweging mee dat structurele onderverhuur van maatschappelijk vastgoed niet mag worden toegestaan, behalve voor multi-use gebouwen zoals sporthallen die precies bedoeld zijn voor meerdere gebruikers. Onderverhuur mag nooit strijdig zijn wet- en regelgeving en het geldende bestemmingsplan. En het mag ook niet concurrentieverstorend werken. Daarbij noemde fractievoorzitter Andriessen zalencentrum St. Joseph, dat laatst nog een succesvolle crowdfuncingactie had om het hoofd boven water te houden in deze coronatijd. De VVD wil niet dat de gemeente via onderverhuur van haar eigen vastgoed de concurrentie aangaat met commerciële uitbaters als het St Joseph.

Initiatiefvoorstel ‘problemen in de wijk Keizerrijk’

Tijdens de raadsvergadering is een voorstel van de fractie van Lokaal Montfoort besproken over de aanpak van problemen in Keizerrijk. De VVD steunde dit voorstel niet omdat het elementen bevatte die juridisch niet kunnen worden gerealiseerd en verder niks waardevols zou toevoegen aan de huidige aanpak.

De VVD-fractie is zich er terdege van bewust dat er uiteenlopende problemen spelen in delen van deze wijk en ook in sommige andere wijken van onze gemeente. Problemen die we niet moeten bagatelliseren, maar juist benoemen en aanpakken. Tegelijkertijd hebben veel inwoners zich geërgerd aan de suggestie dat Keizerrijk een ghetto of no-go-area zou zijn. 

De problemen in de wijk werden en worden onderkend door het college van B&W, door meer en vaker BOA’s in te zetten, door vroegsignalering van uiteenlopende problemen en door overleg met oa politie, GroenWest en bewoners. Dat heeft onze volle steun.

Het voorstel van Lokaal Montfoort bevatte één waardevol element, namelijk de suggestie om gericht cameratoezicht in te zetten. Dat geldt echter volgens de VVD niet alleen voor Keizerrijk, maar voor allerlei plekken waar cameratoezicht zou kunnen bijdragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Dat voorstel deed de VVD eerder al en de discussie daarover - en over de bredere aanpak van criminaliteit en ondermijning - voeren we reeds met de burgemeester in een separaat overleg.

‘Ommetje Stuivenberg’

In het verleden is door de gemeente een voetpad aangelegd achter en naast begraafplaats De Stuivenberg, ter ontsluiting van de overloopparkeerplaats bij de begraafplaats. Dit voetpad sluit echter niet aan op de Th. Elsenstraat en de J.B. Kemmestraat, waardoor geen ‘ommetje Stuivenberg’ kan worden gemaakt. De VVD vroeg daar samen met PAK en Inwonersbelangen aandacht voor. Zeker sinds de uitbraak van het coronavirus worden onze wandelpaden intensief gebruikt. In een motie vroegen de partijen aan het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het wandelpad alsnog door te trekken naar de woonwijk. De motie werd aangehouden omdat de wethouder wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig was om te reageren. Hij zal dit schriftelijk doen.

Kruispunt Doeldijk

Tijdens het vragenhalfuur vroeg de VVD bij monde van fractievoorzitter Mathieu Andriessen naar de status van het veranderen van de voorrangssituatie op kruispunt Doeldijk, Lindeboomsweg, IJsselveld, Cattenbroekerdijk. In september 2018 is op initiatief van de VVD unaniem een motie aangenomen om de voorrangssituatie aldaar om te keren, in september 2020 stond een bericht op gemeentepagina met het definitieve ontwerp. De werkzaamheden starten begin juni, zo antwoordde wethouder Ten Hagen. 

Intramurale zorg

Het college stuurde een paar weken terug een onderzoek aan de raad waar uit blijkt dat we in Montfoort tot 2040 77 plekken voor intramurale 24 uurs zorg nodig hebben, 150 woningen voor ouderen en 70 plekken voor inwoners met een verstandelijk beperking. Eind 2019 nam de raad een motie hierover aan en de VVD vroeg naar de voortgang van deze huisvesting. Wethouder Ten Hagen gaf aan dat de plekken voor intramurale integraal worden meegenomen in alle projecten en locaties voor woningbouw.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief