Raad Montfoort verwerpt RES U16


De raad verwierp RES U16 en woonwagenbeleid, stemde in met laadvisie en 30 nieuwe parkeerplaatsen

Dit bericht is gepubliceerd op: 04-10-2021

Op 27 en 28 september vergaderde de raad eindelijk weer fysiek, na een ruim jaar van uitsluitend digitale vergaderingen. De raad verwierp de plannen voor de Regionale Energiestrategie (RES) van de U16. Ook een voorstel voor nieuw woonwagenbeleid haalde de eindstreep niet. Wel stemde de raad in met een nieuwe visie op laadpalen voor elektrische auto’s. Ook werd geld vrijgemaakt voor de aanleg van 30 parkeerplaatsen ten oosten van de binnenstad, bij Heeswijkerpoort en aan de Joop Westerweelstraat.

RES U16

Raadslid Frank van Rooijen voerde het woord. Volgens hem biedt de RES geen oplossing voor de klimaatproblemen: zonne- en windenergie zijn geen stabiele vervanging voor de huidige manier van energieopwekking. In eerder stadium gaf de VVD al aan dat kernenergie altijd onderdeel moet zijn van de mix, maar dat maakt van de landelijke aanpak waar de RES van is afgeleid geen onderdeel uit.

In de RES staat dat er 1,8 TWh aan duurzame energie opgewekt moet worden in onze regio, maar zonnepanelen op daken van huizen tellen niet mee. Dat kunnen wij niet uitleggen aan inwoners. Bovendien is de ambitie van 1,8 TWh onveranderd ten opzichte van de concept-RES. Montfoort verwierp de concept-RES vorig jaar ook al omdat dit bod te hoog is.

De raad van Montfoort vreest aantasting van het Groene Hart, om met name de stad Utrecht van energie te voorzien. Wat de VVD betreft gaan we zeker wel door met de ambitie om lokaal energie op te wekken voor eigen gebruik, maar niet voor de grotere regio. Montfoort is daarmee gelukkig al een heel eind en we hebben eerder moties ingediend om dat nog verder te brengen. We hebben ook ingestemd met de energietuin op de voormalige vuilstort.

De RES werd verworpen door VVD, Inwonersbelangen, CDA, Lokaal Montfoort en SGP. Voor stemden PAK, D66 en Christenunie. Na de vergadering stond Frank van Rooijen het Algemeen Dagblad hierover te woord.

Parkeren aan de randen van de binnenstad van Montfoort

De parkeerdruk in de binnenstad is hoog en daarom is in hoofdlijnenakkoord afgesproken dat er aan de randen van de binnenstad parkeerplaatsen bij komen. Het college vroeg krediet voor het aanleggen van 30 parkeerplaatsen ten oosten van de binnenstad. Over de precieze invulling denken inwoners mee via Buurbook. Het lijkt er mede door die input op dat er 15 plaatsen komen bij Heeswijkerpoort en 15 aan de Joop Westerweelstraat. Dat is voor de VVD een prima uitkomst. Het voorstel werd aangenomen, maar zonder steun van D66 en Lokaal Montfoort. De laatste fractie is kennelijk nog altijd van mening dat er geen parkeerprobleem is in de binnenstad.

Woonwagenbeleid

Voorgesteld werd om 12 nieuwe woonwagenstandplaatsen te realiseren, voor familie van de bewoners van het huidige woonwagenkamp in Linschoten. De VVD is het daar niet mee eens. Fractievoorzitter Mathieu Andriessen gaf aan dat alle energie van de gemeente erop gericht zou moeten zijn om zo snel mogelijk de beloofde 430 woningen te bouwen voor al onze inwoners die met smart wachten op een eigen huis. Andriessen: ‘met dit raadsvoorstel trekt het college bepaalde inwoners voor, boven andere inwoners. Woonwagenbewoners krijgen ineens het recht om naast hun familie te wonen. Dat is ongelijke behandeling ten opzichte van andere inwoners, die dat recht ook niet hebben. Het is positieve discriminatie en wij passen daar voor.’ Daar komt bij dat het woonwagenkamp in Linschoten in het verleden voor de nodige overlast heeft gezorgd. Deze problematiek is inmiddels met veel pijn en moeite verminderd. De VVD kiest er niet voor om deze problematiek opnieuw in het leven te roepen. VVD, CDA, Lokaal Montfoort, SGP en Christenunie stemden tegen het nieuwe beleid, PAK, D66 en Inwonersbelangen stemden voor. Het werd dus verworpen.

Laadpalen

Steeds meer inwoners hebben een elektrische auto en dus zullen er meer laadpalen moeten komen. Het college stelde voor om de regionale laadvisie ook vast te stellen als laadvisie voor Montfoort. In die visie staat dat een laadpaal alleen in de openbare ruimte wordt geplaatst als dat op eigen terrein niet kan, dat we alleen laadpalen plaatsen op basis van de vraag van inwoners en dat er geen snelladers komen in openbare ruimte. Fractievoorzitter Mathieu Andriessen gaf aan dat het goed is dat de gemeente zich voorbereidt op de vraag die de komende tijd zal komen. Niet elke gemeente is al zo ver. Met dit voorstel kunnen we de doorlooptijd bij een aanvraag voor een laadpaal straks verkorten en dat is winst voor inwoners. Een spreidingsplan voor laadpalen was ook onderdeel van hoofdlijnenakkoord, dus die belofte wordt hiermee ingelost.

In de commissie heeft de VVD-fractie voorgesteld dat we in verband met de parkeerdruk verschillende regels willen voor de binnenstad en voor de woonwijken, dat we in de woonwijken laadplekken zie als parkeerplekken voor elektrische auto’s en dat we wat zorgen hebben over parkeergarages. De wethouder gaf toen onder meer aan dat hij speelt met de gedachte om in de binnenstad laadplaatsen alleen in de avonduren als zodanig aan te wijzen, zodat je er overdag gewoon met elke auto kan parkeren. Hij gaf ook aan dat de beleidsregels nog volgen, net als een 'Leidraad inrichting openbare ruimte', waar onder meer wordt gekeken naar dubbelfuncties van laadpalen en lantaarnpalen. Voor de VVD was die toezegging voldoende. Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief