Algemene beschouwingen 2015: een begaanbare binnenstad


De VVD vroeg aandacht voor de begaanbaarheid van de Montfoortse binnenstad bij de Kadernota 2016.

Dit bericht is gepubliceerd op: 24-06-2015

Op 22 juni vergaderde de gemeenteraad van Montfoort over de Kadernota voor 2016. De raadsfracties mochten voorstellen doen voor het beleid in 2016. De VVD vroeg aandacht voor de begaanbaarheid van de binnenstad en met name om een gelijkvloerse herinrichting van de Hofstraat. Ook wil de VVD het eerdere raadsvoorstel over de winkelopenstelling op zondag dit jaar opnieuw in stemming brengen.

Het college nam het VVD-voorstel over de Hofstraat niet over, maar wil dat wel betrekken bij een groter onderzoek naar de begaanbaarheid van de binnenstad. De VVD zal dit punt opnemen in haar aanstaande liberale plan voor de Montfoortse binnenstad. VVD-raadslid Cor Vink sprak bij de algemene beschouwingen de volgende tekst uit:

Kadernota 2016

In deze algemene beschouwing dankt de VVD de organisatie voor de aandacht en zorg die zij zich heeft getroost, resulterend in deze goed leesbare kadernota. De kadernota stelt de kaders, en is het moment om koerswijzigingen in het beleid door te voeren. Dit geeft een vrij gevoel maar daarbij blijft het. Vrijwel iedere aanpassing heeft immers financiële consequenties waarbij de leuke dingen voor inwoners altijd geld kosten, dat er helaas onvoldoende is. Investeren hier vereist snijden daar.

Als gemeente zijn we slecht een radertje in het grote Nederlandse geheel. De echte kaders worden gesteld in Den Haag, zeker voor de budgetten ofwel het geld. Lokaal is niet zoveel meer te sturen helaas. Denkrichtingen en voorstellen in de Kadernota worden gefrustreerd door een te lege portemonnee.

De voorstellen van de fracties werden door het college beoordeeld, becommentarieerd en op heldere wijze van commentaar voorzien en omarmd of afgewezen. De rode draad bestaat eruit dat voorstellen die niets kosten de handen op elkaar kregen en de andere voorstellen diep rood werden gekleurd. Afkeuring kan ook gebeuren als een voorstel “niet past in het beleid dat het college voorstelt” . Ik las deze zin van blz. 2 nogmaals en vroeg me af hoe en waarom het college dit juist in de leeswijzer schrijft van een document waar juist de raad het college de kader stelt.

De VVD voorstellen hebben veruit de meeste belangstelling gekregen hetgeen zich uit in de uitstekende vindbaarheid in de kadernota. Je ziet ze zo, want ze zijn allemaal van een duidelijke rood gekleurde achtergrond voorzien. Dat laatste vindt de VVD trouwens geen mooie kleur. Ik loop de VVD voorstellen langs:

Sluipverkeer Hoogstraat

Beperken sluipverkeer in de spits in de Hoogstraat door de rijrichting om te draaien in het deel tussen de Rabo/het Oude Stadhuis en de Keizerstraat. Het college motiveert  afwijzing door te wachten op de Visie Binnenstad. De VVD houdt dit voorstel in haar achterhoofd, maar trekt het voor nu in.

Ondergrondse vuilopslag

Ondergrondse vuilopslag in de hele gemeente. Aan de uitvoering van deze wens wordt gewerkt. Na de zomer komt een raadsvoorstel. De praktijk blijkt weerbarstig: leidingen blokkeerden helaas nu al een aantal locaties in de binnenstad. Na de zomer komt een plan voor de hele gemeente met de kosten die ermee zijn gemoeid. De VVD geeft het college mee, desnoods per wijk, door middel van een inwonersenquête te onderzoeken wat ondergrondse vuilcontainers extra mogen kosten van de inwoners. Wat kost het extra per huishouden om van je kliko af te komen is een belangrijke vraag. De uitkomsten van de enquête zullen de besluitvorming en de wens van de inwoners samenbrengen.

Zondagopenstelling winkels

Winkeliers de vrijheid geven zelf te bepalen wanneer ze open willen zijn. Begin 2014 is dit zelfbeschikkingsrecht door de raad afgestemd. Door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen vraagt de VVD dit raadsvoorstel  opnieuw in procedure te brengen. Stemming over dit onderwerp maakt de opstelling van de verschillende politieke partijen weer duidelijk voor de inwoners. Welke partijen willen de Montfoortse winkeliers en inwoners belemmeren in hun eigen keuze van koopgedrag en vrije tijdsbesteding.

Trottoirs Hofstraat en Lieve Vrouwengracht

Trottoirs in de Hofstraat en Lieve Vrouwengracht op dezelfde hoogte brengen als de weg en ontdoen van de vele obstakels in de vorm van lantaarnpalen en verkeersborden: de VVD beperkte zich tot eerst slechts genoemde twee trottoirs: de grootste echte knelpunten. Gelukkig erkent het college deze al decennia bestaande knelpunten en voegt zelf nog een aantal straten toe. Het kost alleen erg veel geld om alles in één keer uit te voeren en dat vele geld wordt de motivatie om het voorstel weliswaar als sympathiek te bestempelen maar op financiële gronden toch af te wijzen.

Maar moet dat allemaal ineens en tegelijk? Elders in de gemeente is van drie bruggen er één  gecontroleerd; er werden gebreken geconstateerd aan de fundering. Met gillende banden naar de andere twee bruggen zou ik dan denken maar nee; die andere twee worden niet gecontroleerd. Dáár kan wel worden gefaseerd maar bij de trottoirs niet. 

Plan voor de binnenstad van Montfoort

De VVD omarmt ieder voorstel om delen van de binnenstad tot gebied te verklaren waar de auto te gast is. We schreven het al in ons verkiezingsprogramma. De VVD heeft een nota geschreven met daarin haar ideeën voor de binnenstad. De nota verschijnt later deze week op onze website. We zullen de link aan het college en de raad- en forumleden mailen en bevelen uitvoering van harte aan, gefaseerd. Hier en nu roept de VVD de raad op de VVD te steunen door het college:

Ten eerste als kader te stellen:  te beginnen met instellen van een 30 km zone en of woonerf in: de Hoogstraat, Keizerstaat, Om het Hof, Korte Kerkstraat gedeeltelijk en natuurlijk de Hofstraat. En de desbetreffende borden natuurlijk niet op de trottoirs te plaatsen. Deze maatregel kan niet veel geld kosten en is alvast een start. 

Ten tweede als kader te stellen: de stoeprand van het trottoir in de Hofstraat met de hoek van de Korte Kerkstraat  glooiend af te laten lopen en aan de overkant de stoep vanaf de pastorie tot aan de Rabo op één niveau met de weg te brengen. De stoeprand dus verwijderen, stoep verlagen en borden en palen verwijderen. De stoepstenen conform een ander Kadernota voorstel hergebruiken. Het voordeel van starten met één straat is tevens dat niet de hele binnenstad tegelijk op de schop gaat. Dit kan niet veel kosten en creëert eindelijk een begaanbare verbinding tussen de Antoniushof en de stad. 

Op pagina 38 van de voortgangsrapportage staat onder 4.1 Project Binnenstad dat op 22 juni een raadsvoorstel voorligt met de toekomstvisie Binnenstad Montfoort. Ik heb het niet op de agenda gevonden voor vanavond. De toekomstvisie is blijkbaar nog in de toekomst verborgen. De VVD helpt graag en verzoekt pronto de voorstellen uit de VVD nota in deze Toekomstvisie Binnenstad te knippen en plakken. At your service!

Reactie op voorstellen van andere partijen

Dan onze reactie op de Kadernota-voorstellen van de andere partijen:

Blz. 16, punt 5.1 van SDM en SGP, inzake Woon- en leefruimte voor 30 inwoners met een beperking of handicap. De VVD steunt dit voorstel maar verzoekt het aantal plekken uit te breiden tot 32 of 36 plaatsen; dit zijn beter deelbare aantallen voor flexibele groepsindelingen en de begeleiding.

Blz 19, voorstel van het college voor inzet op preventie alcohol en drugs. De VVD ondersteunt dit van harte en vindt de stationering van de camera's, een jarenlang VVD-item, een grote hulp om overlast te beperken. De VVD vraagt het college mee te nemen of extra cameratoezicht nodig is, bijvoorbeeld in Linschoten.

De overige voorstellen geven nu geen aanleiding voor opmerkingen van de VVD en zal ik waar nodig becommentariëren als ze aan de orde zijn.

Voorzitter en anderen, dank u hartelijk voor uw aandacht.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief