Integriteitsonderzoek behandeld in de raad


Op 6 juli behandelde de raad het rapport Transparant Handhaven. De VVD steunt de aanbevelingen.

Dit bericht is gepubliceerd op: 08-07-2015

Op 6 juli behandelde de raad het rapport Transparant Handhaven. De VVD steunt de aanbevelingen.

Hieronder volgt de spreektekst van fractievoorzitter Ria Driesse over het integriteitonderzoek:

Integriteitsonderzoek

Het integriteitsonderzoek kreeg van de onderzoekers de naam ‘Transparant handhaven’ mee. Dat is een toepasselijke naam, maar daarover later meer. Na het feitenonderzoek van CMS en het rapport van Eiffel - die beiden in opdracht van het college werden uitgevoerd - ligt hier nu het resultaat van een integriteitsonderzoek waar de raad zelf opdracht voor heeft gegeven. Ik ga hier niet de exacte formulering van de onderzoeksopdracht aan de onderzoekers herhalen, maar in het kort kwam de onderzoeksopdracht hier op neer:

  • onderzoek of in een aantal dossiers sprake is van niet-integer handelen;
  • is er binnen de gemeente Montfoort een zodanige werkwijze die mogelijk niet integer handelen in de hand werkt?

Ik wil hier niet ingaan op de dossiers zelf, maar mij beperken tot het standpunt van de VVD over het resultaat van het onderzoek. Ik zal ingaan op de conclusies en aanbevelingen die door de onderzoekers zijn gedaan en op de vraag hoe het nu verder in moet Montfoort

Integriteitsprobleem

Geen fraude of corruptie kopte de krant. Nee, gelukkig niet, maar dat had wij ook niet verwacht. Volgens de onderzoekers is er geen sprake van een groot integriteitsprobleem, maar kennelijk dus wel van een klein integriteitsprobleem. Is dit net zoiets als een beetje zwanger of ligt het bij integriteit toch een beetje anders? Ik som de conclusies op:

  • De onderzoekers hebben net als onderzoeksbureau Eiffel geconstateerd dat er sprake is van gebrekkige dossiervorming, van dossiers die niet compleet en ongeorganiseerd zijn.
  • Montfoort is een kleine gemeente en er zijn veel informele contacten en ambtenaren hebben veel ruimte om (weliswaar in mandaat), beslissingen te nemen.
  • Ook raadsleden gaan wel eens op de verkeerde stoel zitten.
  • Halsstarrig wordt er door het college vast gehouden aan ingenomen standpunten, zelfs na gerechtelijke uitspraken.
  • Er is een manier van werken of zo u wilt een cultuur die mede is ontstaan door de werkwijze van voormalig wethouder Jonkers. Zo staat in het rapport dat de werkwijze van dhr. Jonkers om zonder ambtenaren gesprekken te voeren aanleiding is voor onduidelijkheid en gebrekkige dossier vorming.
  • In een aantal dossiers is er ook misbruik van bevoegdheid geconstateerd.

Transparant handhaven

Dan kom ik terug op de titel van het rapport Transparant handhaven. Die titel is treffend gekozen. De onderzoekers hebben geconstateerd dat er in een aantal gevallen is afgeweken van door de raad genomen ruimtelijke ordeningsbesluiten en dat er andere afspraken zijn gemaakt. Bij dergelijke afspraken ontbreekt de transparantie en dus voor belanghebbenden de mogelijkheid om aanspraak te kunnen maken op handhaving van RO besluiten. Dat lijkt ons een ongewenste situatie.

Met welke bril lees je dan een dergelijk rapport? Vind je dat het allemaal wel meevalt en dat alles uiteraard met de beste bedoelingen is gebeurd? Of vind je dat inwoners recht hebben op betrouwbare en transparant handelende bestuurders? De VVD vindt het laatste.

Dossier Blokland

Hoewel ik heb aangegeven niet inhoudelijk op dossiers te zullen ingaan, wil ik hier wel aangeven dat ondanks het feit dat de onderzoekers geen bewijs hebben gevonden over de afspraak die gemaakt zou zijn in het dossier Blokland, wij daarover onze twijfels houden. Het niet in beroep gaan na de uitspraak van de rechter in december versterkt dit gevoel. Ondanks dat, zijn wij van mening dat een getuigenverhoor onder ede geen nieuwe feiten zal opleveren en vinden wij dus ook niet nodig.

Aanbevelingen

Het is de onderzoekers, De heer Daalder en mevr. Bontje van Pels Rijcken, ondanks de soms lastig te maken afspraken voor interviews en de soms incomplete dossiers gelukt om een inzicht te geven in de werkwijze van ambtenaren en verantwoordelijk bestuurders. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen, aanbevelingen die anderen min of meer ook al deden (Eiffel, en in mindere mate onderzoeker integriteitsrapport Boslaan). Ze zijn te vinden op pagina 80 van het rapport. De VVD staat volledig achter deze aanbevelingen.

Andere bestuursstijl nodig

Hoe nu verder? Dat er iets moet veranderen is voor de VVD duidelijk. Natuurlijk, er zijn al een aantal veranderingen in werking gezet. Wij vragen aan het college een plan van aanpak met betrekking tot de aanbevelingen te maken. Oktober moet haalbaar zijn om dit met de raad te bespreken. Uit het rapport is voor ons duidelijk geworden dat Montfoort een andere bestuursstijl nodig heeft, meer op afstand en vooral niet persoonlijk betrokken.

Bijlagen

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief