Raad Montfoort wil enquête over ontwerp regionale energiestrategie


De raad besloot tot een enquête onder inwoners over ontwerp-RES (duurzame energie via wind en zon)

Dit bericht is gepubliceerd op: 01-06-2020

Op maandag 25 en dinsdag 26 mei vergaderde de raad over het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio Utrecht-16. Op initiatief van de VVD-fractie besloot de raad om via een enquête eerst inwoners te betrekken bij dit onderwerp. De concept-RES wordt pas door de raad behandeld waneer de resultaten hiervan duidelijk zijn.

In de eerste raadsvergadering op afstand (er werd vergaderd via Zoom) besprak de raad ook de voorjaarsrapportage van de gemeente Montfoort en de regionale omgevingsvisie Lopikerwaard op de agenda.

Enquete over de ontwerp-RES

Het opleveren van een Regionale Energiestrategie (RES) in regionaal verband is één van de afspraken uit het ‘Klimaatakkoord’. In de RES moet invulling worden geven aan een regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling om 35 TWh elektriciteit op te wekken door middel van hernieuwbare energie zoals (grootschalig) zon en wind. Op 30 september nam de raad de startnotitie RES regio U16 aan. Onze fractie heeft toen aangegeven dat wij vonden dat de gemeente bij inwoners moest gaan ophalen wat hun mening is over de energietransitie en de mogelijk komst van windturbines in onze gemeente en de komt van zonnepanelen op andere plekken dan op daken. Deze ‘participatie’ werd toegezegd, maar nooit uitgevoerd. Inmiddels ligt er een ontwerp-RES U16 en de tijd dringt: de concept-RES moet 1 oktober worden inleveren bij het Nationaal Programmma. Daarom stelde raadslid Frank van Rooijen voor om het onderwerp voor nu van de agenda te halen en voor oktober een enquête te houden onder onze inwoners. Dit voorstel werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Voorjaarsrapportage

De voorjaarsrapportage geeft een zorgwekkend beeld van de financiële situatie van Montfoort, zo gaf fractievoorzitter Mathieu Andriessen aan. Er is een tekort van ruim 1 miljoen. De gemeente zit dus in zeer zwaar weer, ondanks het sobere financieel beleid dat dit college heeft gevoerd. Na de vaststelling van de begroting zijn er zeer negatieve nieuwe ontwikkelingen gekomen. Het tekort wordt onder meer veroorzaakt door negatieve bijstellingen van het Gemeentefonds en kortingen voor ‘plattelandsgemeenten’. En de coronacrisis helpt natuurlijk ook niet mee.

College en raad hebben meteen de handschoen opgepakt. Inmiddels wordt actief meegedacht over structurele oplossingen en scenario’s. We hebben gezamenlijk een uitdaging en er zullen onprettige keuzes moeten worden gemaakt. We maken ons als VVD-fractie daarbij natuurlijk ook zorgen over de lokale belastingdruk.

Regionale omgevingsagenda Lopikerwaard

De regionale omgevingsagenda is tot stand gekomen in een interactief proces met het waterschap en met de gemeenten in de Lopikerwaard en met Woerden. Deze gemeenten lijken ruimtelijk gezien erg op elkaar en ze hebben dus soortgelijke ruimtelijk uitdagingen. Dat zijn dus goede partners om mee samen te werken. De agenda spreekt duidelijk uit dat ons landschap van grote waarde is en dat het landschap de basis is voor al het handelen in regionaal verband.
De SGP-fractie diende een motie in met enkele suggesties voor tekstuele verbeteringen, onder meer over circulaire landbouw en duurzaamheid. De VVD-fractie heeft voor deze motie gestemd, die ook werd aangenomen.

College werkt achterstanden weg

Het college gaat ondertussen door met het wegwerken van achterstallig onderhoud in beleid, regels en ruimtelijke ordening. Dat is niet altijd even zichtbaar, maar de raad stemde in met het herstel van de oevers van de Lange- en Korte Linschoten, met een een aangepaste subsidieverordening voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten
en met de door de raad gevraagde nota activabeleid, die de raad eindelijk inzicht geeft in de gemeentelijke regels rondom activeren, waarderen en afschrijven van (im)materiële en financiële goederen. Het college stuurde ook een door de raad gevraagd nieuw bomenbeheerplan en een groenstructuurplan aan de raad, evenals een nota waaruit blijkt dat de gemeente ruim 3000 uren minder van de ODRU gaan afnemen en een aantal taken weer in huis gaan onderbrengen, op het terrein van ruimtelijke ordening en de Drank en Horecawet. De VVD juicht dit alles natuurlijk van harte toe.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief