Raad Montfoort weert grote windturbines


Montfoort verbiedt grote windturbines, wil tot 2040 1000 nieuwe huizen bouwen

Dit bericht is gepubliceerd op: 30-10-2021

Op 25 oktober vergaderde de raad van Montfoort. Het toetsingskader voor het opwekken van duurzame energie werd aangenomen, zonder grote windturbines. Ook werd de woningbouwopgave geactualiseerd, met een nieuwe opgave van 1000 woningen in de komende 18 jaar.

Geen grote windturbines

De gemeente heeft de ambitie om in 2030 de helft van de binnen haar grenzen gebruikte elektriciteit lokaal en op duurzame wijze op te wekken. Dat betekent dat moet worden gezocht naar geschikte plekken voor zonne- en windenergie. Het college had daarom een ‘toets- en afwegingskader’ opgesteld, met zoekgebieden en met regels die de gemeente stelt aan initiatieven voor wind- en zonne-energie.

De Montfoortse VVD heeft al meerdere malen duidelijk uitgesproken dat grote windturbines in het Groene Hart onwenselijk zijn, zo gaf raadslid Frank van Rooijen aan. Ze tasten het unieke open landschap te veel aan. Uit de vele reacties van inwoners en twee verschillende petities (Windmolens Nee en Willeskoppig over windturbines) blijkt dat de VVD hier bepaald niet alleen in staat.

Van Rooijen nam daarom het initiatief voor een amendement, dat de (zoek)locaties voor windturbines schrapt. Kleinere windmolens van maximaal 20 meter blijven wel toegestaan in het buitengebied. De fractie van Inwonersbelangen, CDA en Lokaal Montfoort waren mede-indiener en stemden ook voor. Het amendement werd daarmee aangenomen. Grote windturbines zijn dus in Montfoort en Linschoten niet toegestaan.

Regels voor zonnepanelen

Ook werd een amendement van SGP, VVD, CDA en LM aangenomen waarmee nadere regels worden gesteld aan projecten voor grootschalige opwek van zonne-energie. Zonnepanelen worden toegestaan op daken en gevels, op onbenutte terreinen in bebouwd gebied en in landelijk gebied met dubbelfunctie, dus uitsluitend op locaties waar natuur of landbouw mogelijk blijft naast opwek van zonne-energie. Op water, wegen en paden worden zonnepanelen niet toegestaan en ook niet als vervanging van natuur of landbouw. De biodiversiteit van omgeving en bodem mogen niet worden aangetast en na verwijdering van het zonneveld mag de bodemgesteldheid niet zijn verslechterd. Zonnepanelen dienen ook aantoonbaar kinderarbeid- en slaafvrij te zijn geproduceerd en te voldoen aan circulaire standaarden. Ook moeten initiatiefnemers een gedegen participatietraject volgen en er zijn regels om te bevorderen dat de financiële opbrengst direct of indirect terecht komt bij inwoners van de gemeente Montfoort.

Extra zoeklocaties voor zon?

Montfoort legt de focus dus vooral op zonne-energie. Daardoor zal er waarschijnlijk een groter zoekgebied nodig zijn voor zonnevelden, als we onze ambitie willen halen. Aangezien nieuwe technieken en de inspanningen van zon-op-dak hierop nog grote invloed hebben, is het lastig te bepalen hoeveel extra zoeklocaties er nog nodig zijn. De VVD vroeg daarom via een amendement aan het college om nieuwe voorstellen naar de raad te sturen, wanneer meer duidelijkheid is de invulling van de huidige velden en de ambitie van zon-op-dak. Dit amendement werd helaas verworpen. Opvallend genoeg gebeurde dit door de tegenstem van Progressief Akkoord en D66, toch twee fracties die zeggen duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben.

Realistisch woningbouwprogramma

De raad heeft eerder een woningbouwopgave vastgesteld voor het bouwen van 430 nieuwe woningen tot 2030. Die opgave wordt nu aangepast aan de actualiteit. Het aantal woningen blijft gelijk, maar het college stelde voor om de invulling licht te wijzigen. Dat is nodig om de nieuwbouwplannen financieel te kunnen realiseren. De woningen worden iets dichter op elkaar gebouwd dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ook worden woningen niet levensloop-bestendig gebouwd wanneer dat niet nodig is. Bijvoorbeeld wanneer een woning ook op langere termijn bedoeld is voor jongeren. Fractievoorzitter Mathieu Andriessen gaf aan dat de VVD hiermee kan instemmen: ‘hoe realistischer het woningbouwprogramma hoe beter het is, want hoe sneller de woningen er staan’.

1000 nieuwbouwwoningen tot 2040

Twee weken geleden kwam er een update uit van de Staat van Utrecht. Dat is een database die op allerlei indicatoren de gemeenten in de provincie Utrecht vergelijkt. Er staat in dat de provincie verwacht dat de gemeente Montfoort in 2040 zal zijn gekrompen met 1000 inwoners. De VVD legt zich daar niet bij neer, zo gaf fractievoorzitter Andriessen aan. De VVD is er daarom positief over dat het college aangeeft dat we ons moeten voorbereiden op een vraag naar extra woningen ná 2030. Tot 2040 moeten er 1.000 woningen bij komen, dus tussen 2030 en 2040 ruim 500 woningen. Het voorstel werd aangenomen, waarmee de nieuwe woningbouw-ambitie dus duidelijk is.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief