Automobiliteit en windmolens op zee


De VVD maakt zich sterk voor bereikbaarheid per auto en voor een onderzoek naar windmolens op zee

Dit bericht is gepubliceerd op: 02-06-2021

De vergadercyclus van mei eindigde in een raadsvergadering die ondanks een magere agenda toch twee avonden vergde. Aan de VVD lag het niet, want met de meeste raadsvoorstellen konden wij zonder al te veel opmerkingen instemmen. 

Automobiliteit

Op de agenda stond het concept-Integraal Ruimtelijk Perspectief. Dit is een toekomstbeeld voor de bredere Utrechtse regio voor ruimtelijke opgaven als wonen, economie, mobiliteit, groen en landschap en energie. Er staat ook in dat we de komende tijd 430 woningen gaan bouwen in Montfoort en Linschoten, dat de maakindustrie in onze gemeente een belangrijke rol speelt en dat wordt ingezet op de fietsverbinding Cattenbroek – Reijerscop. 

Op de zienswijze van de gemeente bij dit document diende de VVD twee amendementen in. Eentje samen over automobiliteit, samen met SGP en Inwonersbelangen (en op ons initiatief). Fractievoorzitter Mathieu Andriessen vond het onverkoopbaar dat in het document qua mobiliteit alleen aandacht is voor OV en fiets: de auto wordt met de nek aangekeken en er wordt niet geïnvesteerd in wegenonderhoud en -uitbreiding. Volgens Andriessen zijn Montfoort en Linschoten niet te vergelijken met de stad Utrecht, waar je genoeg hebt aan een een fiets en een treinstation hebt op loopafstand. ‘Veel van onze inwoners zijn op de auto aangewezen om naar hun werk te gaan, om familie en vrienden te bezoeken om gewoon hun leven te kunnen leven zoals ze dat graag willen. Auto’s worden gelukkig ook steeds duurzamer, met zuinige verbrandingsmotoren en door elektrisch rijden. Dus moet er in het IRP aandacht komen voor wegenonderhoud en -uitbreiding ten behoeve van bereikbaarheid per auto, in elk geval plaatsen met een hoog autobezit zoals onze gemeente’, aldus Andriessen. Het amendement werd aangenomen met steun van alle fractie behalve die van Progressief Akkoord en D66, die mensen kennelijk uit de auto willen jagen, ook als er geen echt alternatief is.

Samen met - en op initiatief van - de SGP dienden we ook een amendement in over natuurinclusieve landbouw als integraal onderdeel van ambities voor natuurversterking. Ideeën voor nieuwe natuur, biodiversiteit en recreatie moeten in samenspraak en overleg met de agrarische sector opgepakt worden. Dit amendement werd ook aangenomen, nu met steun van SGP, VVD, CDA, Lokaal Montfoort en Christenunie. 

Windmolens op zee

De fracties van Inwonersbelangen, Lokaal Montfoort en VVD dienden een motie in over windmolens op zee. De bedoeling is dat in RES-verband of met VNG onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid dat de gemeente individueel dan wel collectief een vergunning kunnen verkrijgen om energieopwekking door een windmolenpark op zee te realiseren, dan wel financieel kunnen participeren in een project met dat doel. Die opwekking moet dan in mindering kunnen komen op de opgave tot energieopwekking van de gemeente en/of de RES. Deze motie werd aangenomen met voorstem van alle fracties behalve PAK en D66.

Visie voor Recreatie & Toerisme

De raad stemde in met de ‘Visie voor Recreatie & Toerisme Montfoort 2021 - 2024’, het resultaat van een eerdere motie uit 2020 van de VVD waarin we vroegen om focus in het beleid op basis van een SWOT analyse. De conclusie is nu dat de gemeente met partners wil inzetten op wandelen, fietsen, varen én cultuur, een aantrekkelijke binnenstad van Montfoort en dorpskern van Linschoten en wil werken aan arrangementen en aan communicatie en promotie.

Van der Horst Aanhangwagens

Ook een aangepast bestemmingsplan voor Benedenkerkweg 1B in Montfoort (Van der Horst Aanhangwagens BV) kon de goedkeuring van onze fractie wegdragen. De eigenaren van het bedrijf hebben het plan om hun bedrijfsterrein uit te breiden voor extra opslagruimte, een groenstrook rondom het bestaande pand aan te leggen en een vrijstaande woning te bouwen. Op de strook langs Willeskop mogen vijf aanhangwagens blijven staan en de strook wordt groen aangekleed. Daarmee komt er een nettere entree van de bebouwde kom van Montfoort aan de zijde van Willeskop. Tegelijk komt er meer ruimte voor laden en lossen op het terrein, zodat eindelijk een einde komt aan de gevaarlijke situatie met vrachtwagens die laden en lossen op de Bleek. 

Evaluatie Huis van Ervaring/bibliotheek

Over de evaluatie van het Huis van Ervaring/ de bibliotheek konden we bij monde van raadslid Frank van Rooijen kort zijn: door corona heeft de bibliotheek nog nauwelijks kunnen functioneren en zijn de meeste plannen voor het Huis van Ervaring nog niet uitgevoerd. Dan valt er ook niet veel te evalueren. De raad stemde ermee in dat de opbouwfase voor het Huis van Ervaring met een jaar wordt verlengd en dat we medio 2022 definitief besluiten over de toekomst van de bibliotheek.

-Photo by Ernest Ojeh on Unsplash

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief