Raadsvergadering 14 september: huisvuil, binnenstad en scholencomplex


De VVD nam in de raad stelling over huisafval, binnenstad-visie en het nieuwe scholencomplex

Dit bericht is gepubliceerd op: 16-09-2015

Maandag 14 september vergaderde de raad van Montfoort over een drietal onderwerpen dat aan bod kwam in ons verkiezingsprogramma: ophalen van huisafval, de visie op de Montfoortse binnenstad en de nieuwbouw van het scholencomplex Van Damstraat.

Ophalen huisvuil

In ons VVD-verkiezingsprogramma 2014-2018 schreven wij dat ondergrondse vuilcontainers gefaseerd moeten worden ingevoerd en het huisvuil (grijze container) weer wekelijks moet worden opgehaald, net als in het verleden met de vuilniszakken gebeurde.

Met ondergrondse containers is inmiddels een begin gemaakt. Wat betreft het ophalen van de grijze bakken gaat het echter niet de goede kant op: het raadsvoorstel gaat uit van ophalen van restafval eens in de vier (!) weken. Dat is voor de VVD een onacceptabele verslechtering van de dienstverlening aan inwoners: dit is niet de methode om een besparing in te boeken. Omdat ook wordt voorgesteld om een container voor plastic in te voeren, kan de VVD zich wel vinden in het eens in de 2 weken ophalen van het restafval. Door een ‘plastic-container’ blijft er immers minder restafval over, wat een lagere ‘ophaalfrequentie' rechtvaardigt. Cor Vink diende namens de VVD met die strekking een amendement in. Dat haalde helaas geen meerderheid. Het CDA stelde voor om het restafval eens in de 3 weken op te halen. De VVD heeft uiteindelijk dat voorstel gesteund, omdat dit amendement (1x per 3 weken) minder slecht was dan het raadsvoorstel (1x per 4 weken).

Visie binnenstad

Over de binnenstad van Montfoort schreven we in ons programma dat de gemeente het centrum zo aantrekkelijk mogelijk moet maken en we deden verschillende voorstellen om toerisme en recreatie in en rondom de binnenstad te bevorderen. Zo willen we de IJsselboulevard op Onder de Boompjes ontwikkelen en zijn we voor het bevorderen van de pleziervaart.

Onlangs namen we de handschoen nogmaals op met een 10 puntenplan voor de binnenstad. We pleiten daarin onder meer voor de aanleg van een jachthaven en doen enkele voorstellen om de verloedering van het centrum tegen te gaan. Tegen die achtergrond is het raadsvoorstel van het College teleurstellend ambitieloos. Het voorstel bevat nauwelijks concrete maatregelen. Sterker: het college stelt voor om 'de komende jaren geen ingrijpende maatregelen te nemen in de binnenstad’.

Het college heeft een ‘toekomstbeeld recreatieve en ontspannen stad’, waarin prioriteit gelegd bij het versterken van de recreatieve- en verblijfsfunctie van de stad. Dat sluit aan bij het beeld dat de VVD voor de Montfoortse binnenstad voor ogen heeft. De VVD stemde voor het raadsvoorstel, maar met de nadrukkelijke kanttekening dat het werk nu pas begint. Fractievoorzitter Ria Driesse sprak de hoop uit dat het college snel met concrete voorstellen komt. 

AD Groene Hart 15-9, binnenstad Monfoort

Scholencomplex Van Damstraat

'Na het Kompas en de Heeswijkschool wordt deze raadsperiode het scholencomplex aan de Van Damstraat aangepakt', zo schreven we in ons verkiezingsprogramma. Het college heeft daar met steun van de raad gelukkig werk van gemaakt. Om voor ons onbegrijpelijke redenen besloot de raad het project scholencomplex Montfoort echter van de agenda af te halen. Daarmee is de besluitvorming vertraagd. De VVD betreurt deze besluiteloosheid van de andere partijen zeer. Wij maakten ons standpunt al eerder duidelijk: de VVD wil nieuwbouw naast de Hoflandhal.

| archief bekijken


Bekijk meer nieuwsberichtenNieuwsarchief